تعداد مقالات: 262
251. تحلیل فضایی پایداری شاخص‌های کمی مسکن در نواحی شهری با استفاده از مدل تودیم (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 133-150

محسن احدنژاد؛ حسین طهماسبی مقدم؛ اصغر تیموری


252. تحلیلی از نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 133-158

ابوالفضل مشکینی؛ مهدی حسین پور؛ سارا خدایی


254. برنامه‌ریزی راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 151-170

محمد امین جرفی؛ مهدی مدیری؛ مسعود مهدوی حاجیلوئی


255. ظرفیت سنجی فضایی توسعه میان افزای شهر بروجرد

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 155-180

محمد مهرافزون؛ زنگانه احمد؛ علی شماعی؛ طاهر پری زادی؛ تاج الدین کرمی


260. رقابت‌پذیری گردشگری شهری در ایران(با استفاده از مدل یکپارچه دوآیر)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 181-228

اسماعیل قادری؛ سید سپهر اعرابی