نویسنده = اصغر شکرگزار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 63-82

زهرا شعبانپور؛ اصغر شکرگزار؛ مریم جعفری مهرابادی