اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com

سردبیر

بیژن رحمانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار. دانشگاه شهید بهشتی

amayesh_azadyahoo.com

مدیر داخلی

فائزه خرمیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fa.khoramaingmail.com

اعضای هیات تحریریه

اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد, دانشگاه تربیت معلم

as_nazarianyahoo.com

سیمین تولایی

جغرافیای طبیعی استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

siminttyahoo.com

بیژن رحمانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

amayesh_azadyahoo.com

شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

shahriar_khaledi6yahoo.com

مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com

مسعود مهدوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

mahdavimasoud2000gmail.com

کیانوش ذاکرحقیقی

دکتری شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

k.zakerhaghighigmail.com

عباس ملک حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

malekhoseiniyahoo.com

ویراستار انگلیسی

حمیدرضا خلجی

آموزش زبان انگلیسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

hrkhalaji20gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

علیرضا روزبهانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

aroozbahani93yahoo.com