دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، آذر 1397، صفحه 1-255 

کاربردی

3. بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند

صفحه 43-70

راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی


9. ساختارگرایی و تأثیرآن بر شهرسازی

صفحه 187-212

پرنا مرادی؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری


10. سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335

صفحه 213-235

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان