دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 1-242