دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 1-240 
10. شاخص های استراتژی توسعه شهری و پهنه های فرسوده شهرهای میانی استان مازندران

صفحه 205-234

یاسر قاسمی؛ اسدالله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ مهناز کشاورز