دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 1-273 

توصیفی

7. تحلیل الگوی گسترش شهری در شهرهای میانه‌اندام با استفاده از مدل‌های کمی (مطالعه موردی: شهر ملایر)*

صفحه 147-182

میترا انصاری؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی مدیری