دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، اسفند 1396، صفحه 1-216 
5. بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه

صفحه 105-130

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ نبی مرادپور