دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، آذر 1396، صفحه 1-202 
7. نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی

صفحه 145-168

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی؛ محمد حسین شریف زادگان