دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، شهریور 1396، صفحه 1-227 
7. بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران)

صفحه 167-194

فرامرز هادوی؛ احمد پوراحمد؛ مهناز کشاورز؛ اسماعیل علی اکبری