دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 1-257 
3. ارزیابی شاخص‎های کیفیت منظر عمومی شهری

صفحه 61-80

سعدی فرجی؛ احمد حامی؛ فرزین امامی