دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز 1400، صفحه 1-260