دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، شهریور 1400، صفحه 1-245 
6. بررسی تأثیر حکمروایی خوب شهری بر میزان پایداری محله‌های شهر کهنوج

صفحه 109-132

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی