دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، خرداد 1400، صفحه 1-239 
9. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش امنیت اجتماعی در مناطق شهری (منطقه دو شهر مقدس قم)

صفحه 171-196

وحید بارانی پسیان؛ مصطفی توکلی نغمه؛ محمدرضا پورغلامی سروندانی