دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، اسفند 1399 
2. سنجش ترجیحات حضوری زنان در عرصه‌های عمومی شهر تهران

صفحه 23-42

مریم فرح زاد؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان


3. ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت مجتمع‌های مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر نورآباد)

صفحه 43-62

یعقوب ابدالی؛ محمدتقی رضویان؛ احسان علی پوری؛ سامان نادی زاده شورابه