دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، آذر 1399، صفحه 1-236