دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، شهریور 1399، صفحه 1-249 
3. ارزیابی گسترش کمی شهر و مدلسازی توسعه فیزیکی در نوار ساحلی شهر بندرعباس

صفحه 45-56

ریحانه مداحی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی؛ رسول مهدوی نجف ابادی


8. ظرفیت سنجی فضایی توسعه میان افزای شهر بروجرد

صفحه 155-180

محمد مهرافزون؛ زنگانه احمد؛ علی شماعی؛ طاهر پری زادی؛ تاج الدین کرمی