دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، اسفند 1398، صفحه 1-220 
5. تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیران‏شهر)

صفحه 85-107

مهدی رحیمیان؛ فرشته حافظی؛ سعید غلامرضایی؛ نسرین حسین نژاد میر