دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، آذر 1398، صفحه 1-229 
4. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر رشت)

صفحه 63-82

زهرا شعبانپور؛ اصغر شکرگزار؛ مریم جعفری مهرابادی