دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، آذر 1395، صفحه 1-196 
4. افتراق جغرافیایی- فضایی در محلات شهر خرم آباد

صفحه 65-86

حامد عباسی؛ زهره مریانجی؛ احمد رضا امیدی نژاد