دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-184 
5. توازن تابش در سطح شهر یزد در ماه ژانویه 2006 تا 2008

صفحه 85-107

مصطفی کرمپور؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ هوشنگ قائمی