دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 1-199 
3. تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (سالهای 1375 تا 1390)

صفحه 55-76

علی شماعی؛ حسن رحمتی تپه رشت؛ شریف حاجی تاش نالوس؛ نعمت کرده