دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 1-194