دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، آذر 1394، صفحه 1-194