دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-184 
2. ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان نوسازی بافت فرسوده از مسایل زیست محیطی

صفحه 27-40

سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ ناهید قربانی