دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، شهریور 1393، صفحه 1-193