دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-189 

پژوهشی

1. تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره

صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ حسن آهار؛ فرخ طهماسبی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ علی اکبر شهناز


2. بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک برای توسعه‌ی فیزیکی شهر کرمانشاه

صفحه 18-38

محمدمهدی حسین‌زاده؛ محمدرضا ثروتی؛ مظفر صرافی؛ رضا اسماعیلی؛ رویا پناهی