ارائه مدل ساختاری - تفسیری شاخص‌های سلامت محوری در راستای تحقق زیست‌پذیری (مورد مطالعه: منطقه یک تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاری-تفسیری شاخص­های سلامت‌محوری در راستای تحقق زیست­پذیری منطقه یک تهران جهت ایجاد ارتباطی متقابل و دوسویه بین شهر سالم و شهر زیست­پذیر می­باشد. روش تحقیق حاکم بر پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و شیوه‎ی گردآوری اطلاعات با بصورت ترکیبی (کمی-کیفی) و مشاهدات میدانی دقیق انجام شده است. تجزیه­وتحلیل یافته­های پژوهش از طریق نرم­افزار SPSS با فنون آمار توصیفی و استنباطی، سپس خروجی مناسب تحقیق با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری از طریق نرم‌افزار Stata استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین قدرت نفوذ ابعاد پژوهش، مربوط به بعد اجتماعی و سپس بعد زیست­محیطی منطقه است که می­توان با تقویت مشارکت محوری افراد به الگوی مناسب سلامت‌محوری رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Interpretive Structural Model of Health-Oriented Indicators to Achieve Livability (A Case Study of District One of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Otari 1
 • Majid Shams 2
1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning Department, Yadegar Imam Khomeini(RAH) Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Full Professor of Geography and Urban Planning Department, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a structural-interpretive model of health-oriented indicators in order to achieve the viability of District One of Tehran to create a reciprocal and mutual connection between a healthy and a livable city. The research method is applied in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its method. The data was also collected in a combined (quantitative-qualitative) method and accurate field observations. The analysis of the research findings was performed using the SPSS software with descriptive and inferential statistical techniques and then the appropriate output of the research was extracted using a structural-interpretive model through STATA software. The obtained results showed that the most influential power among the dimensions of research is related to the social dimension and then the environmental dimension of the region, and by strengthening individual participation, an appropriate model in terms of health orientation can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • interpretive-structural
 • health-oriented
 • livability
 • ‎district one of Tehran
 •  

  • بردی آنامراد نژاد،ر.، ملکی،س.، رزمگیر،ف.، کشتگر،ل.1398.تحلیل ویژگی‌های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان(نمونه موردی: محله 3 شهر ایوان).فصلنامه آمایش محیط، 12(45):1-24.
  • ابراهیم پور،م.1399.برنامه­ریزی بیوفیلیک رویکردی جدید در راستای دستیابی به زیست‌پذیری در شهرهای جدید ایران(نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد).فصلنامه آمایش محیط، 50:­39-59.
  • ده‌چشمه،م.،پرویزیان،ع.­1396.­­استخراج و سنجش شاخص‌های شهر سالم در مناطق هشت‌گانه شهر اهواز.فصلنامه برنامه­ریزی شهری(­دانشگاه آزاد مرودشت)،­8(­29):­161-178.
  • رجبی،آ.،ترابی،ع.­1396.­­بررسی رویکردهای نوین در برنامه­ریزی شهری با تأکید بر شهر سالم.کنفرانس بین‌المللی معماری و شهرسازی ایران معاصر،تهران،دانشگاه شهید بهشتی.
  • شمس­الدینی،ع.،کیانی،پ.،امیری فهلیانی،م.­1395.­تحلیلی بر قابلیت­ها و محدودیت­های توسعه فیزیکی شهر نورآباد ممسنی با تأکید بر شاخص­های شهر سالم در مدلSWOT.فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری،7(26):113-130.
  • صالحی فرد،م­.­1387.­ارزیابی نقش و جایگاه الگوی توسعه پایدار شهری در ساختار شهرنشینی ایران­­.مجله سیاسی-اقتصادی،شماره 199-200.
  • صدری،آ.،حیدری،م،بانکیان‌تبریزی،آ.1400.طراحی شهری با رویکرد شهر سالم، نمونه موردی: محله امامیه مشهد­.نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،21(63):221-241.
  • قندچی،ا.،سیاح مفضلی،ا.­1385.­بررسی نقش آموزش­های مؤثر و پایدار و اثرات آن بر ارتقاء فرهنگ رانندگی بر مبنای الگوی جهانی شهر سالم­­.مجموعه مقالات شهرسازی.
  • مرکز آمار ایران.­1390.نقشه­های پایه تقسیمات سیاسی کشور.به نشانی amar.org.
  • مؤید‌فر،س­.1386.­­برنامه­ریزی توسعه پایدار شهری در شهرهای مناطق خشک: شهر اردکان­­. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه یزد.191 صفحه.
  • مهندسان مشاور بوم سازگان پایدار.1386.طرح جامع تهران،گزارش نهایی(جمع‌بندی نتایج و دستاوردهای طرح).
  • مرصوصی،ن.،اکبری،م.،حاجی پور،ن.،بوستان احمدی،و.1400.تحلیل کارآیی شهرستان­های استان خوزستان از لحاظ شاخص­های شهر سالم با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها (DEA)­،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،21(63): 175-191.
  • نظم‌فر،ح.،علی‌بخشی،آ­.­1394.­­میزان برخورداری شهرستان­های استان خوزستان از شاخص­های شهر سالم.فصلنامه آمایش محیط،11(42): 23-42.
  • نیک‌پی،و.،حاتمی نژاد،ح.1389.بررسی شاخص­های شهر پایدار (شهر سالم) در محله قاسم‌آباد یزد.دومین همایش ملی شهر سالم،مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه تربیت ‌معلم سبزوار.
  • Cedar Hill Municipality.City of Cedar Hill Comprehensives Plan 2008,Chapter 5: Livability:1-5 to 5-20.
  • Charan,P.,Shanka,R.,Baisya,R.2008.Analysis of Interactions Among The Variables of Supply Chain Performance Measurement System Implementation. Business Process Management,14(4): 512-529.
  • Cherry,A.2000.Testing The Effects of Social Accounting Information On Desision Making And Attitudes:A Laboratory Experiment.University of California-Los Angeles.
  • Encyclopedia of Urban Studies.2010.Ray Hutchison Pub University of Wisconsin,Green Bay.
  • Hall,T.2010.Urban Geography,London & New York:Routledge.
  • Hopkins,W,E.2001.Diversity And Organizational Applreformance, Routledge,NY.
  • Izquierdo,R.,DosSantos,S.G.,Borge,R.,DelaPaz,D.,Sarigiannis,D., Gotti,A.,&Boldo,E.(2019).Health Impact Assessment by The Implementation of Madrid City Air-Quality Plan in 2020.Environmental Research,109021.
  • Mandal,A.,Deshmukh,S.1994.Vendor Selection Using Interpretive Structural Modeling (ISM).International Journal of Operations & Production Management,14(6):52-59.
  • Nulty,R.H.1998.Whats Livability? Presenation A Conference Sponsored by The Seoul (South Korea) Metropolitan.
  • Mueller,N.,RojasRueda,D.,Khreis,H.,Cirach,M.,Andrés,D.,Ballester,J., Milà,C.(2020).Changing The Urban Design of Cities For Health:The Superblock Model.Environment International,105132.
  • Norris,T.,Pittman,M.(2000).The Health Community’s Movement and The Coalition for Heal Their Cities and Communities,Public Health Reports 115:118-124.
  • Ottawa County Planning Commission.(2004(.Ottawa County Urban Smart Growth,Planning and Grants Department.
  • Palutturi,S.,Saleh,L.M.,Rachmat,M.,Malek,J.A.,Nam,E.(2021).Principles And Strategies for Aisles Communities Empowerment in Creating Makassar Healthy City, Indonesia. Gaceta Sanitaria, 35: S46-S48.
  • Richmond,B.J.,Laurie,M.,Quarter,J.2008.Social Accounting for Nonprofits Two Models. Nonprofit Management & Leadership, 13(4):308-324.
  • Thompson,S.2007.Health Planning Forum,Premier’s Council.
  • Throsby,D.(2005).Cultural Heritage As Financial Asset in Strategies for Urban Development and Poverty,Alleviation Paper for International Conference for Integrating Urban Knowledge Practice Gothenburg, Sweden.
  • Veenhoven,R.,Ouweneel,P.(1995).Livability of The Welfare-State: Appreciation of Life and Length of Life in Nations Varying in State Welfare Effort, Social Indieators Research.
  • 1997.Using Healthy City: A Practitioners Guide Manual.Prepared By The Unity of Urban Environment.
  • Wu,S.,Li,D.,Wang,X.,Li,S.(2018).Examining Component-Based City Health By Implementing A Fuzzy Evaluation Approach.Ecological Indicators,93:791-803.
  • Yue,D.,Ruan,S.,Zhu,W.,Zhang,L.,Cheng,G.,Meng,Q.(2017).Impact of The China Healthy Cities Initiative On Urban Environment.Journal of Urban Health,94(2):149-157.