بررسی تأثیر گسترش حمل و نقل عمومی بر قیمت مسکن با استفاده از مدل هدانیک(نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

نویسندگان

1 (دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران)

2 (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ایلام

چکیده

 
قیمت زمین و مسکن، تابع عوامل و شرایط مختلفی است؛ از این رو در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، قیمت‌ها، متفاوت هستند. به عبارت دیگر، در سطح یک شهر، قیمت زمین و مسکن از یک منطقه به منطقه دیگر، بر اساس مشخصات محلی و اجتماعی- اقتصادی، متفاوت است. تغییر در قیمت، یکی از مشهودترین بازتاب‌های اقتصادی مداخله در بافت کالبدی شهرها است. حمل و نقل عمومی از خدمات ضروری شهرهای امروزی است و حصول اطمینان از ارائه مؤثر و کارآمد آن از اولویت‌های بسیاری از شهرها به شمار می‌رود. هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش حمل و نقل عمومی بر قیمت مسکن با استفاده از مدل هدانیک در محلات کسری، 22 بهمن، شهرک مسکن و معلم شهر کرمانشاه می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که در آن از روش همبستگی و مدل هدانیک استفاده شده و با بهره‌گیری از مطالعات میدانی تأثیر متغیر مستقل و متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد استفاده 13 متغیر بوده که بیشتر وضعیت فیزیکی و موقعیت و دسترسی‌ها را در بر می‌گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مدل از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ضرایب همه متغیرهای مورد بررسی، از نظر آماری در سطح خطای 05/0 درصد معنی‌دار است. چون سطح معناداری همه متغیرها از 05/0 کمتر است، بنابراین بین قیمت واحدهای مسکونی و متغیرهای مورد بررسی، رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Public Transportation Expansion on Housing Price Using the Hedonic Model (A Case Study of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Marjan movahed 1
  • Hojat Sheikhi 2
1 MA of Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Land and housing prices are subject to various factors and conditions. Therefore, prices are different in different times and places. In other words, at the level of a city, land and housing prices are different from one region to another based on local and socio-economic characteristics. The change in prices is one of the most visible economic reflections of intervention in physical tissue of the cities. Public transport is one of the essential services of today’s cities and ensuring that it is delivered efficiently and effectively is one of the priorities of many cities. The purpose of the present research is to study the effect of expansion of public transport on housing price using Hedonic model in the neighborhoods of Kasra, 22 Bahman and Towns of Maskan and Moallem in Kermanshah. This research is applied in which correlation method and Hedonic function were used. The effects of independent variable and dependent variables were evaluated using field studies. Thirteen variables were used of which physical condition, situation and access can be mentioned. Eviews and SPSS software were used to analyze the data and estimate the model. The obtained results showed that the coefficients of all the understudy variables were statistically meaningful. Since the p-value for all variables was less than 0.05, so there is a meaningful relationship between the price of residential units and the studied variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public transport
  • housing price
  • land use
  • Hedonic function
  • Kermanshah
 
1-     اقدس وطن خواه، م.، قریب، ف. 1388. بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، 11( 3): 267-249.
2-     پرنیان، ب. 1378. جایگاه مطالعات حمل و نقل در فرآیند برنامه‌ریزی شهری. چاپ اول. معاونت هماهنگی امور عمرانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری.
3-     جوادی، ا. 1378. ارزیابی سیاست‌ها در مقوله زمین شهری در ایران(با هدف تحلیل عملکرد دولت و شناخت نقاط و قوت)، مجموع مقالات همایش زمین و توسعه شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران: 182-165.
4-     حسنی نسب، س.، صفارزاده، م.، ممدوحی، ا. 1390. روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو. مجله مهندسی حمل و نقل، 2(4): 316- 303.
5-     خوش اخلاق.، ر.، عمادزاده، م.، شریفی، م. 1387. تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک(مورد مطالعه: خمینی شهر). مجله تحقیقات اقتصادی، 55: 118- 99.
6-      خیرالدین، ر.، فروهر، ا.، ایمانی، ج. 1392. توسعه هدفمند ایستگاه‌های مترو؛ از قطب بندی فضایی تا یکپارچگی شهری در تهران )نمونه‌های مورد مطالعه: ایستگاه مترو دکتر شریعتی و ایستگاه مترو میدان شهدا). مجله باغ نظر، 10(27 ): 26- 15.
7-     رحیمی کاکه جوب، آ.، عیسی لو، ع.، محمدیان مصمم، ح.، رحمتی، ا. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک قیمت )نمونه موردی: منطقه دو شهر سنندج(. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3: 43-33.
8-     زراء نژاد، م.، انواری، ا. 1385. برآورد قیمت مدل هدانیک مسکن شهر اهواز به روش داده‌های ترکیبی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8(28) : 168-139.
9-     زیاری، ک. 1389. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ ششم. انتشارات دانشگاه تهران. 192 صفحه.
 
 
10- عبداله میلانی.، م.، حدادی، مهرنوش.1391. مترو و تأثیر آن بر قیمت املاک مسکونی(شهر تهران(. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 4(3): 96- 79.
11- قریب، ف. 1385. شبکه ارتباطی در طراحی شهری. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه تهران. 178 صفحه.
12- مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن، 1390- 1335.
13- ملکی، س. 1382. بررسی نقش شاخص‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی توسعه مسکن شهر ایلام، فصلنامه مسکن و انقلاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماره 104(4): 75- 60.
14- نواداد، و. 1385. مجموعه مقالات ترافیک شهری، چاپ اول. نشر دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 504 صفحه.
15- نورالهی، ح.، برک پور، ن. 1393. ارزیابی آثار احداث سیستم ریلی درون- شهری برکیفیت محیط شهری(مطالعه موردی: خط یک قطار شهری مشهد)، مجله مهندسی حمل و نقل، 5(3): 412- 393.
16-  وارثی، ح. 1380. تحلیلی از ویژگی‌ها و عملکرد بخش مسکن در شهر اصفهان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 26 و 27: 198-185.
17- وطنی، ح. 1385. مقررات حمل و نقل کالا و مسافر، چاپ اول. نشر دانشگاه علوم نظامی.
18-  Armstrong R. J., Rodriguez D. A. 2006. An evaluation of the accessibility benefits of commuter rail in Eastern Massachusetts using spatial hedonic price functions, Transportation, 33, pp: 21–43. Google Scholar CrossRef.
19-  Cervero, R. & Duncan, M,. 2002. Land Value Impact of Rail Transit Services in Los Angeles County. Report prepared for National Association of Realtors Urban Land Institute.
20-  Cervero R., Kang C. D. 2011. Bus rapid transit impacts on land uses and land values in Seoul, Korea, Transport Policy, 18, pp: 102–116. Google Scholar.
21-  Hensher, D.A. and Wong, G. 2011. Different approaches to public transport provision, Journeys, November: v. 7, p: 31-41.
22-  Lambert, Kaleah De Nay. 2009. "Transit Oriented Development and Its Effect on Property Values: An Atlanta Case Study", Georgia Institute of Technology, December.
23-  Lehner, M. 2011. Modelling housing prices in Singapore applying spatial hedonic regression; Master of Science Thesis, Institute for Transport planning and Systems(IVT), ETH Zurich, Zurich.
24-      Maher, C. 1994. Housing prices and Geographical Scale: Australian Cities in 1980, Urban Studies, 31: 5- 27.
25-  Rodrigue, P., Comtois, j.C. and Slack, B. 2006. the Geography of Transportation Systems, Routledge, New York, U.S, 416 p.
26-  Yankaya, U. 2004. Modeling the impacts of İzmir subway on the values of residential property using hedonic price model (Doctoral dissertation, İzmir Institute ofTechnology).