ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت مجتمع‌های مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر نورآباد)

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران،)

2 (استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم و زمین، دانشگاه شهید بهشتی)

3 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران)

4 (دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی)

چکیده

 
در سال 1386 طرح مسکن مهر در قالب یکی از سیاست­های کلیدی دولت برای بخش ساختمان و مسکن به‌کار برده شد. طرح مسکن مهر با مشخصه اصلی حذف قیمت مسکن، بزرگ­ترین طرح ملی در حوزه مسکن است که با تدبیر دولت و بر اساس قانون اساسی به‌منظور کمک به تأمین مسکن اقشار هدف (دهک­های درآمدی پایین و میانی) طراحی‌شده است. با وجود گذشت چیزی حدود یک دهه از پروژه مسکن مهر، اهدافی که برای مسکن مهر در نظر گرفته شده بود به آن دست نیافته­اند و مسائل چالش­برانگیزی در این پروژه به وجود آمده است. پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می­باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می­شود. از این رو هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان رضایت­مندی ساکنان از مجتمع­های مسکن مهر شهر نورآباد در ابعاد میزان دسترسی­ها، کیفیت محلات در مسکن مهر، استحکام و زیبایی، میزان ازدحام و شلوغی و همچنین امکانات اولیه است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و ابزار جمع اوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر نورآباد و روش نمونه­گیری با توجه به محدودیت افراد، به‌صورت تصادفی انجام‌گرفته است و از میان 255 خانوار اسکان‌یافته تا تاریخ 31/3/1395 تعداد 180 خانوار با مراجعه نگارندگان درب منازل پاسخ­دهندگان مورد پرسش قرارگرفته‌اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SMART-PLS و SPSS انجام شد که نتایج نشان داد که رضایتمندی ساکنین مسکن مهر در ابعاد دسترسی و استحکام و زیبایی در سطح متوسطی قرار دارد و رضایتمندی از ابعاد کیفیت درون محله­ای، ازدحام و امکانات اولیه از سطح متوسط پایین­تر است. همچنین، بین رضایتمندی از مسکن مهر و مؤلفه­های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Residents' Satisfaction with the Quality of Mehr Housing Complexes (A Case study of Nourabad )

نویسندگان [English]

 • Yaghob Abdali 1
 • Mohammad Taghi Razavian 2
 • ehsan alipoori 3
 • Saman Nadizadeh Shorabeh 4
1 PhD candidate in Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Geography and Urban Planning, School of Earth Sciences, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 PhD candidate in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 PhD candidate in Remote Sensing and Geographical Information Systems, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mehr housing scheme in 1386 as one of the key policies of the government was used for the development of construction and housing. Mehr housing scheme with the main feature of the reduction of housing prices and the largest national project in the sphere of housing is based on the constitution and the government's plan to provide housing for helping the target groups (low and middle income deciles). Despite the 10-year age of the Mehr housing project, the purposes for which it was intended, i.e., housing and challenging are the issues that have not been created in the project. The Mehr housing project has been the largest national housing due to its expansion and the new projects need to review the results of this experience too. The main purpose of this study is to evaluate the satisfaction of residents of housing complexes of Nourabad in terms of access, quality of housing in the neighborhoods, strength and beauty, the noise level and the populated areas, as well as the basic facilities. The research method in the present study is descriptive - analytical and the necessary data were collected using documentary and scrolling through the distribution of questionnaires and interviews. The study population and sampling was restricted to the Nourabad housing residents due to the limitations of randomly selected samples. Of the 255 households residing in the city, 180 households have been questioned. The data analysis was performed using the SMART-PLS and SPSS software. The results showed that the satisfaction of the residents of housing in terms of access and the strength and beauty were at the average level of satisfaction while the quality of the neighborhood and the basic facilities were lower than the intermediate level. Also, there was a direct and positive correlation between the satisfaction of housing and its components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • satisfaction
 • quality complexes
 • Housing
 • Nourabad
 1.  

  1. ایمان، م.، کاوه، م.، 1391. سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فولادشهر اصفهان. فصلنامه مطالعات شهری، دوره 2، شماره 5: 32- 1.
  2. آئینی، م.، 1390. اندازه‌گیری برخی شاخص‌های مدیریت شهری در طرح‌های مسکن مهر. فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، دوره 2، شماره 1: 153-141.
  3. پوراحمد، ا.، زنگنه، س.، ابدالی، ی.، الله قلی پور، س.، 1396. نقش طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرائم شهری مطالعه موردی شهر نورآباد. فصلنامه دانش انتظامی لرستان، دوره 5، شماره 1: 136- 111.
  4. پورمحمدی، م.، 1391. برنامه­ریزی مسکن. چاپ دهم. انتشارات سمت. 172 صفحه.
  5. حبیبی، ک.، بهزادفر، م.، ترابی، ک.، محکی، و.، 1389. نقد و آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران. فصلنامه آبادی، شماره 69: 13–6.
  6. حجازی، س.، 1394. ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر ماهشهر)، فصلنامه توسعه اجتماعی(توسعه انسانی سابق)، دوره 9، شماره 2.
  7. حسینی، م.، برقچی، م.، باقر زاده، ف.، صیامی، ق.، 1394. ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی گسترش بی‌رویه شهرها، مطالعه موردی پروژه مسکن مهر- شهر طرقبه. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال پنجم، شماره 18: 58–43.
  8. درودی، م.، جهانشاهلو، ل.، شهریاری، س.، 1393. سنجش میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: مجتمع بوستان شهر جدید هشتگرد)، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره نهم، صفحات 141-125.
  9. رضایی، م.، کمائی­زاده، ی.، و سرائی، م.، 1393. اولویت‌بندی تناسب مکان گزینی پروژه‌های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبی AHP - VIKOR. مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم، شماره یازدهم: 124–105.
  10. رفیعیان، م.، مسعودی راد، م.، رضایی، م.، مسعودی راد، م.، 1393. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر (مورد شناسی: مهرشهر زاهدان)، جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای، شماره 12: 135- 150.
  11. سعیدی رضوانی، ن.، کاظمی، د.، 1390. بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75: 132–113.
  12. سلطان پناه، ه.، حسینی، س.، 1391. کیفیت (QFD) در ارزیابی کیفی پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر شهرستان سنندج). فصلنامه مدیریت صنعتی، سال هفتم، شماره 21: 66– 55.
  13. فیروزی، م.، نعمتی، م.، داری پور، ن.، 1395. ارزیابی سطح رضایتمندی ساکنان از طرح مسکن مهر در استان خوزستان با تأکید بر مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهرستان امیدیه). فصلنامه شهر پایدار، دوره 2 شماره 3: 94- 77.
  14. مهدوی، م.، طاهرخانی، م.، 1385. کاربرد آمار در جغرافیا. نشر قومس، تهران.
  15. نسترن، م.، رعنایی، ا.، 1390. تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کار گروهی در پروژه­های آماده­سازی اراضی مسکن مهر. دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان­شهر، شماره 4: 123-111.
   1. Adrians, C.C.M. (2007), Measuring residential satisfaction: a residential environmental satisfaction scale (RESS). Journal of housing and built environment, 304-287,22.
   2. Amerigo, Maria, Aragones, Juan Ignacio,(1990), Residential Satisfacation In Council Housing, Journal of Environmental Psychology,10.
   3. Bernanke, B.S, Gerler, M and Gilchrist, S. (1999), The financial accelerator in A quantitative business cycle framework. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), Handbook of Macroeconomics, Vol. 1, (pp. 1341–1393).
   4. Braubach, M. (2007), Housing and Health: The Eastern European Challenge, Open House International26.8-22 ,(2)
   5. Campbell, A., Converse, P.E., Rodgers, W.L (1976), the Quality of American Life. Russell Sage Foundation, New York.
   6. Djebuarni, R., Al-Abed, A. (2000), Satisfaction Level with Neighbourhood in Low-Income Public Housing in Yemen. Property Management, 18(4), 230–242.
   7. Lu, M. (1999), Determinants of residential satisfaction: ordered logit vs. regression models, Growth and Change, 30(2). 264-278.
   8. Montgomery, H., Johansson, U.S (1988), Life values: their structure and relation to life conditions. Applied Behavioral Economics, Vol 1, 420-437.
   9. Onibokun, A.G. (1974), Evaluating Consumers’ Satisfaction with Housing: An Application of a System Approach. Journal of American Institute of Planners, 40(3), 189-200.
   10. Teck-Hong. T, (2012), Housing satisfaction in medium- and high-cost housing: The case of Greater Kuala Lumpur, Malaysia, Habitat International 36.
   11. Ulyani Mohd Najib, Nurul., Aini Yusof, Nor., Zainul Abidin, Nazirah. (2011), PRACTICE BRIEFING Student residential satisfaction in research universities, Journal of Facilities Management, 9(3).
   12. Walton.D, Murray. J, Thomas, A, (2008), Relationships Between Population Density and the Perceived Quality of Neighbourhood, Soc Indic Res 89.