سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شورای اسلامی شهرها (مطالعه موردی: شهر جیرفت)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

شوراهای اسلامی شهر یکی از اثرگذارترین عناصر در نظام مدیریت شهرها محسوب می گردند و نقش بسیار مهمی در اداره شهرها دارند. بنابراین، بررسی عملکرد و تعیین میزان موفقیت شوراها در مدیریت شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر میزان موفقیت و عملکرد شوراهای اسلامی شهر جیرفت را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی، کالبدی و اجرایی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است که به شیوه «پیمایشی» انجام شده است. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شوراها در مدیریت شهر جیرفت در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده عملکرد بالای شورای اسلامی شهر جیرفت در ابعاد اجرایی، کالبدی و محیطی، عملکرد متوسط در بعد اجتماعی و عملکرد ضعیف در بعد اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of the degree of citizens' satisfaction of the urban Islamic councils (Case study: Jiroft)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rakhshaninasab 1
  • Tayyebeh Karimi 2
1 assistant professor of geography and urban planning, University of Sistan and Baluchestan
2 M.A of geography and urban planning, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Islamic city councils are among the most effective elements in the urban management system and enjoy important roles in managing cities. Accordingly, investigating the performance and determining the degree of the success of city councils in urban management enjoy specific importance; therefore, the present study is to investigate and analyze the degree of success and performance of the Islamic City Council of Jiroft in economic, social, environmental, physical, and executive dimensions. The research method was “descriptive-analytical” conducted through the “survey method”. In this research, collecting information was conducted using questionnaire and analyzing data was done through the SPSS software at two descriptive and inferential levels. The results of the research indicated that the performance of city councils in the urban management of Jiroft is from moderate to high level. The results obtained from the Chi-square test also illustrated that the high performance of the Islamic City Council of Jiroft is moderate concerning executive, physical, and environmental dimensions; while it is poor in social dimension, and high in economic dimension.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance of Islamic City Councils
  • Jiroft
  • urban management
 
1-     ابراهیم­زاده، ع. فاطمی، خ،. 1393. تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر یونسی)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، شماره 16.
2-     بشارتی فر، ص،. 1383. ارائه الگوی مدیریت بهینه شهرداری یاسوج، استاد راهنما : زیاری، کرامت اله، دانشگاه یزد، پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری.
3-     خواجه شاهکویی، ع،. نجفی کانی، ع،. خوش­فر، غ،. شفائی، س،. 1394. میزان مشارکت شهروندان در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری (مطالعه موردی: شهر گلوگاه)، فصلنامه آمایش محیط، شماره 29.
4-     رسولی، ر،. کریمیان، ع،. صالحی، ع،. 1389. بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387، مدیریت شهری، شماره 26.
5-     زندیه، ا،. 1396. بررسی عملکرد شهرداری­ها در چارچوب رویکرد حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهرداری ملایر)، فصلنامه آمایش محیط، شماره 39.
6-      زیاری، ی،. 1384. بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (مطالعه موردی: سمنان)، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، شماره 3.
7-     سرخیلی، ا،. رفیعیان، م،. بمانیان، م،. 1390. بررسی انگیزه­های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران، مدیریت شهری، شماره 30.
8-     سعیدنیا، ا،. 1383. مجموعه کتاب­های سبز شهرداری، جلد یازدهم: مدیریت شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها.
9-     شهرداری جیرفت (1394)، گزارش فعالیت­های شهرداری جیرفت.
10- عبدی، ک،. جعفری مهرآبادی، م،. صفایی رینه، م،. الله یاری، ش،. 1398. سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)، فصلنامه آمایش محیط، شماره 45.
11- علوی متین، ی،. دادجویان، ع،. نژادایرانی، ف،. 1388. ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهر تبریز و نقش آن در اجرای پروژه­های شهرداری، فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 10.
12- فاطمی­نژاد، خ،. 1390. بررسی مدیریت شهری در شهرهای کوچک، چالش‌ها و راهکارها (نمونه موردی: شهریونسی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
13- مردوخی روحانی، ن،. 1379. بررسی مجموعه شورای شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
14- مرکز آمار ایران. 1390. سالنامه آماری شهرستان جیرفت.
15- مزینی، م،. 1378. بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور، چاپ دوم.
16-  مهدوی، ش،. نجفی، ع،. مسیبی، س،. 1393. بررسی و تحلیل میزان رضایت­مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر کاشان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره دوم.
17- نجاتی حسینی، س،. 1381. برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش‌های تجربی، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
18-  Berkan, D,. 2014. Urban Civil Structures Effect in the Development of Governance Concept in Developing Countries: The Case of City Councils in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 143.
19-  Feng, L,. Rusong, W,. Juergen, P,.2005. Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, china. Land scape and urban planning. 72.
20-  Liu.c. Chen.s. Yan. Pl. 2007. "Assessing the impact of urbanization on regional net primary productivity in Jiangyin County, China". Journal of Environmental Management.
21-  Mary, K,. 2003. Local Governance Capacity Building for Full Rang Participotion in Aftrica Countries, Discussion Paper Series, No 33.
22-  Nam, Ng. Yun Yu, Xi, Cho. 2007. "Spatial and temporal dynamics of urban sprawl along two urban–rural transects: A case study of Guangzhou, China", Available online at www.sciencedirect.com.