بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، ایران)

2 (استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان، ایران)

3 (استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیلان،ایران)

چکیده

تحلیل صحیح از وضعیت بازار مسکن و شناخت درست از عوامل تأثیرگذار بر مسکن خصوصاً از جهت قیمت آن و نیز میزان تأثیرگذاری هریک از آن‌ها، می‌تواند برنامه‌ریزان و مسئولان امر را در تحلیل و پیش‌بینی درست وضعیت آینده کمک و متناسب با آن راه‌حل‌های مناسب را ارائه کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر رشت طی سال‌های 94-1384 انجام‌ شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است، اطلاعات به دو شیوه‌ی اسنادی و پیمایشی جمع‌آوری‌شده است. از آزمون‌های تی و فریدمن در تحلیل یافته‌ها استفاده‌ شده است. با توجه به نتایج آزمون تی، عوامل تعداد ساختمان‌های تکمیل شده و پایگاه اقتصادی-اجتماعی دارای تأثیرگذاری زیادی بر قیمت مسکن هستند. عوامل قیمت زمین، تورم، عوارض شهرداری، قیمت خدمات ساختمانی، موقعیت جغرافیایی، درآمد، داشتن سند و وسعت قطعات املاک تأثیرگذاری کمی بر قیمت مسکن دارند و عامل دسترسی به خدمات تأثیرگذاری متوسط دارد. همچنین بر طبق آزمون فریدمن عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر رشت که بالاترین رتبه را دارند به ترتیب عوامل پایگاه اقتصادی-اجتماعی (۹.۷۷)، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده (۹.۷۶) و دسترسی به خدمات شهری (۹.۳۶)، بوده است. دیگر یافته‌ها حاکی از این بوده است که مناطق یک و سه شهر رشت از لحاظ قیمت مسکن بیشترین نوسانات را در طی سال‌های 94-1384 داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Prices of Housing)A Case Study of Rasht(

نویسندگان [English]

 • zahra shabanpoor 1
 • asghar shokrgozar 2
 • maryam jafarimehrabi 3
1 MSc in Geography and Urban Planning, University of Gilan, Iran
2 Assistant Professor of Geography, University of Guilan, Iran
3 Assistant Professor of Geography, University of Gilan, Iran
چکیده [English]

The correct analysis of the housing market and a true understanding of the factors affecting housing, especially for its price and the effectiveness of each of them, The planners and the authorities to analyze and forecast the future status and accordingly provide appropriate solutions. This study aimed to investigate the factors affecting housing prices in the city of Rasht (2005-2014) years has been conducted. The method in this research is descriptive-analytical, Data is collected using documentary and survey. According to the results of T-test, the factors of the number of completed buildings and socio-economic characteristics have a great influence on the house price. Factors of land prices, inflation, municipal costs, construction services prices, geographic location, income,having title deeds for residential units, and extent of residential units have little impact on housing prices and, factor of access to services has moderate impact. According to the results of Fridman Test the factors affecting housing price in Rasht that have the high ranks are socio-economic characteristics factors (9.77), number of completed buildings (9.76), and access to urban services (9.36). Other findings have indicated that districts 1 and 3 of Rasht have had the highest fluctuations in housing prices during 2005-2014.

کلیدواژه‌ها [English]

 • housing demand and supply
 • housing price
 • Rasht City
 1.  

  1. اکبری، ن،. عماد زاده ،م،.رضوی ،ع .1383. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد رهیافت اقتصادسنجی فضایی در روش هدانیک، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 11و12 بهار و تابستان-83صفحات 78-57.
  2. خاکپور ،ب ع،. صمدی،ر .1393. تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در منطقه سه شهر مشهد، فصلنامه جغرافیا و نمایش شهری، شماره13-ص21-38.
  3. خلیلی عراقی،س م، .مهر آرا ،م،.عظیمی،س ر.1391. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی،سال بیستم،شماره63-پاییز-صفحات50-33.
  4. درخشان، م.1387. ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بـر اقتـصاد ایـران. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.صفحات-152-14.
  5. رحیمی کاکه جوب، ا،. عیسی لو ،ع ا،. محمدیان مصمم ،ح،. رحمتی ، ا .1392. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک قیمت، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره سوم، تابستان 92-صفحات-43-33.
  6. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان گیلان .1390. سالنامه آماری استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات.
  7. سهیلی،ک،. فتاحی،ش،. اویسی،ب .1393.بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در شهر کرمانشاه، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره14-شماره2،ص64-41.
  8. سید زاده، م،. هوشمند، م.1392. تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربری‌ها تجاری در توسعه منطقه ثامن، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای سال بیستم، دوره جدید شماره7، نیمه اول 1393-صفحات-133-99.
  9. شکرگزار،ا .1385. توسعه مسکن در ایران، انتشارات حق شناس.
  10. شکوهی نژاد،ا .1383. درآمد دائمی نظریه برای سرمایه‌گذاری "، نقد و بررسی اقتصادی آمریکا، ، 367-90. پاییز83.
  11. -قلی زاده ع ا، کمیاب ب .1387. بررسی اثر سیاست‌های پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران-فصلنامه اقتصادی مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)-دوره5- شماره3- پاییز.49،77.
  12. قلی زاده، ع ا .1387.نظریه قیمت مسکن در ایران. همدان: انتشارات نور علم.صفحات-66-39.
  13. کیخا ،م.1393. سیاست‌های صحیح پولی، مهم‌ترین مانع افزایش قیمت مسکن .روزنامه مردم سالار-شماره35-47.
  14. مهندسین مشاور طرح و کاوش .1385. طرح جامع شهر رشت.
  15. نصرالهی، خ ،. طیبی ،س ک،. شجری، ه،. فروتن، م ر .1385 .بررسی چگونگی عملکرد بیماری هلندی. تأثیر نرخ تسهیلات بانکی بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده-فصلنامه علمی اقتصادمسکن.ص30-49.
  16. وارثی، ح ر،. موسوی، م ن .1389. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل هدانیک قیمت (مورد مطالعه: منطقه سه شهر یزد)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره سه، بهار.صفحات-12-5.
  17. یاسوری،م ،. ویسی،ر ،.سبب­کار،م ،/محمدی،م .1394.بررسی نقش گسترش فیزیکی شهر رشت در ایجاد تغییرات کاربری ،مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه­های انسانی ،سال دهم ،شماره30،صفحات،99-112.
   1. Gimeno، R.، & Martinez Carrascal، C.2010. The Relationship between H ousing Prices and House Purchase Loans: The Spanish case. Journal of Banking and Finance، 34، 1849-1855
   2. Ott، H.2014. Will euro area house prices sharply decrease? Economic modeling، 42، 116-127
   3. -Selim،. H.2008. Determinants of Housing Prices in Turkey: Hedonic Regression versus Artificial Neural Network. Expert System with Application-45-53
   4. Wang،. zh. & Zhang، Q.2014. Fundamental factors in the housing market of chain. Journal of Housing Economics، 53-61