ترویج فرهنگ توسعه پایدار شهری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی شهری غرب استان کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران)

2 (دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)

چکیده

 
توسعه پایدار شهری، توسعه­ای است که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید، اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ در عین حال آب، خاک و هوا، یعنی سه عنصری که برای حیات انسان ضروری است آلوده و بلااستفاده نگردد. در این پژوهش با هدف ارائه گفتمان ترویج فرهنگ توسعه پایدار شهری در نواحی شهری غرب استان کرمانشاه، در جستجوی رویکردی عملیاتی به این فرآیند بوده‌ایم. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز را به دو روش اسنادی – کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در نرم­افزار spss از آزمون اسپیرمن، استفاده کرده­ایم. نتایج تحقیق نشان ­داد که با اصلاح نگرش مردم و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، شهروندان با مسئولیت­پذیری بیشتری در فرآیند توسعه پایدار شهری مشارکت می­کنند و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مؤثری در ترویج ارزش­ها و هنجارهای توسعه پایدار شهری در جامعه خواهد داشت. همچنین عدم اولویت بخشیدن به دیدگاه‌های مربوط به اصل پایداری و اصلاح نشدن نگرش­های محیطی- شهری از چالش­های عمده تحقق نیافتن فرهنگ توسعه پایدار شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting Sustainable Urban Development Culture Using Information and Communication Technology in the West Urban Areas of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • Mohtaram Mirzaeian to 1
 • bijan rahmani 2
1 Phd Student of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Malayer Branch, Malayer, Iran
2 Associate Professor of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable urban development is a development that responds to the needs of the urban people, on the condition that its survival and durability is also guaranteed, and three vital elements, that is, water, soil, and air which are essential for human life do not get miry or be useless. The present study was conducted to introduce an operational approach to sustainable urban development by presenting a discourse for promoting the culture of sustainable urban development in the west urban areas of Kermanshah province. The research method was descriptive-analytic and the required information was collected in two ways of documentary-library method and field studies. To analyze the data using SPSS software, the researchers used Spearman test. The results of the study indicated that by reforming people’s attitudes and promoting the level of community culture, citizens may participate in the process of sustainable urban development with more responsibility. Moreover, information and communication technology (ICT) plays an important role in promoting the values ​​and norms of sustainable urban development in the community. The lack of prioritization of views on the principle of sustainability and non-reformation of environmental-urban attitudes is one of the major challenges of the failure to achieve the culture of sustainable urban development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture
 • Sustainable Urban Development
 • information and communication technology
 • Kermanshah province
 1.  

  1. بخشی، م.، 1387. تحلیلی بر آینده­نگاری علم و فن­آوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات (مطالعه تطبیقی ژاپن و چین). مجله کتابداری و اطلاع­رسانی، 11(2): 224- 205.
  2. جمعه­پور،م.1391. مقدمه­ای بر برنامه­ریزی روستایی: دیدگاه­ها و روش­ها. چاپ اول. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت). 264 صفحه.
  3. حسینی، س. 1389. جامعه ارتباطی و فناوری اطلاعات. چاپ دوم. انتشارات هزاره ققنوس. 113صفحه.
  4. حضرتی صومعه، ز. ، 1388. هویت ملی ایرانی و جوانان. فصلنامه علوم رفتاری، 1(2): 65- 53.
  5. روح­الامینی،م. 1383. زمینه فرهنگ شناسی در رشته علوم اجتماعی. چاپ هشتم. انتشارات دانشگاه پیام­ نور. 99 صفحه.
  6. رهنما، م.ر. ، عباس­زاده، غ.1387 . اصول، مبانی و مدل­های سنجش فرم کالبدی شهر. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی. 184 صفحه.
  7. زنگی­آبادی، ع. ، علی­حسینی، ر. 1388. تحلیل فضایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای جهان. مجله جفرافیا و اطلاعات محیطی، (1): 82- 63 .
  8. زیاری، ک. 1379. سنجش درجه توسعه­یافتگی استان­های ایران. نامه علوم اجتماعی، (16): 104- 91.
  9. ساروخانی، ب. 1380. جامعه شناسی ارتباطات. چاپ دهم. انتشارات اطلاعات. 23.
  10.  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمانشاه. (1394). گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان کرمانشاه. سازمان برنامه و بودجه کشور. مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
  11. سعیدی، ع. 1387. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. چاپ اول. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 860 صفحه.
  12. شارع­پور، م. 1391. جامعه­شناسی شهری. چاپ ششم. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت). 248 صفحه.
  13. شکوئی، ح. 1382. اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا. چاپ ششم. انتشارات گیتاشناسی. 355 صفحه.
  14. شکوئی، ح. 1390. اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا: جلد دوم؛ فلسفه­های محیطی و مکتب­های جغرافیایی. چاپ هفتم. مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. 304 .
  15. صالح­نیا، ن.، دهنوی، ج.­، حق­نژاد، ا. 1389. نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 43(44): 79- 66.
  16. صفی،س.، نظریان،ا. 1393. نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی(مطالعه موردی: شهر همدان). فصلنامه آمایش محیط، 8(29): 73-51.
  17. عزیزی،پ.، لطفی،ح.، پیشرو،ح. 1388. فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی ایران. فصلنامه آمایش محیط، 2(6): 63-32.
  18. غضنفرپور،ح. 1392.تحلیل فضایی میزان برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان کرمان. فصلنامه آمایش محیط،7(24): 126-105.
  19. قاضی­نوری، س.س.، الهی، ش.، علیپور ارجستان، ا. 1388. بررسی اعتماد در پذیرش خدمات الکترونیکی؛ مطالعه موردی دفاتر پلیس+­10. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، (22): 44- 33.
  20. محسنی، م. 1380. جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. چاپ اول. انتشارات آگاه. 246.
  21. مسلمی، ع. 1385. توسعه پایدار روستایی با تأکید بر سیستم انسان و محیط. مجله جهاد،(270): 149- 126.
  22. مطیعی لنگرودی، س.، شمسایی، ا. 1388. توسعه و کشاورزی پایدار از دیدگاه اقتصاد روستایی.چاپ اول. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. 195 صفحه.
  23. موسی کاظمی، س.م.، رهنمایی، م.ت.، فیروزنیا، ق.­، گلپایگانی، م. 1393. عملکرد مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری. جغرافیا؛ فصلنامه علمی- پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، (40): 45- 29 .
  24. مهدوی، م. 1389. جزوه درسی برنامه­ریزی کالبدی سکونتگاه­های روستایی. مقطع دکترای جغرافیا گرایش آمایش کیفیت محیطی در برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 120صفحه.
  25. نصری، معصومه.1396. بررسی وضعیت استانهای ایران از منظر شاخص IDI تا پایان سال 1395. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی. دفتر بررسی­های فنی اقتصادی. 23 صفحه.
  26. نقی­زاده، محمد، 1392، توسعه و الگوی ژاپن، مجله فرهنگ و توسعه،(9)، 10-6.
  27. واقفی، ا.­، حقیقتیان، م. 1393. بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی(بعد نهادینه) بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی شهر شیراز. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 2(8): 65- 47.

  27-    Correon, J.R.Worrell, E­.2018. Urban energy systems within the transition to sustainable development­: A research agenda for urban metabolism. Recources, Conservation & Recycling ,( 132) : 258- 266.

  28-  Jurasechek, M.,Bucherer, M­., Schnabel, F­., Hoffschroer, H­.,Vossen, B., Kreuz, F., Thiede,S .,­Herrmann, C.2018.Urban factories and their potential contribution to the sustainable development of cities­. Procedia CIRP ,( 69):72-77.

  29-  Khazaei, M,. Razavian, M.T.2013. Sustainable Urban Development: an innovation approach in the development of cities around the world. International Research Journal of Applied and Basic Sciences,4(6): 1543-1547.

  30-  Mersal,A.2016.­Sustainable Urban Futures: Enviromental Planning For Sustainable Urban Development. Procedia Environmental Sciences, (34): 49-61.

  31-  RONALD, ENG., WILLIAMS, A.2000. Environmental Planning For Sustainable Urban Development: For Caribbean Water and Waste water Association 9th Annual Conference & Exhibition at Chaguaramas, Trinidad 2-6 October 2000, Consulting Environmental Engineer port of Spain.

  32-  Soyinka, O., Siu, K.W.M ., Lawanson, T., Adeniji, O. 2016 Assessing smart infrastructure for sustainable urban development in the Lagos metropolis. Journal of Urban Management,( 5): 52-64.

  33-  33.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO Global Report on Cultural and Sustainable Urban Development; 2015.

  34-  Vandergert, P.,­Collier, M., Kampelman, S., Newport, D.2016. Blending adaptive governance and institutional theory to explore urban resilience and sustainability strategies in the Roman metropolitan area, Italy. International Journal of Urban Sustainable Development ,( 8): 126-143.