سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران)

2 (استادیار دانشگاه گیلان)

3 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران)

4 (کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان)

چکیده

در جهان امروز با بهبود فن‌آوری و مهارت‌های ارتباطی، انتظارات شهروندان از مدیران شهری افزایش پیدا می‌کند. از این‌ جهت است که شهرداری‌ها سعی می‌کنند تا انتظارات شهروندان را بشناسند و کیفیت فرآیند ارائه خدمات را بهبود بخشند و همچنین میزان رضایت آن‌ها را مورد سنجش قرار دهند. در پی چاره‌جویی برای حل مشکل شهروندان و بهبود مدیریت شهری رویکردهای مختلفی ارائه ‌شده است که یکی از این رویکردها «حکمروایی خوب شهری» است. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت شهروندان شهر کیاسر از عملکرد مدیران شهری و شهرداری می‌باشد. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جزو تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود. شاخص‌های سنجش حکمروایی خوب شهری از منابع اسنادی استخراج شده است. حجم نمونه با استفاده از روش پیش آزمون (Pre Test) به تعداد 250 نمونه انتخاب شده است و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در شهر کیاسر در وضعیت متوسط قرار دارند و در بعد عدالت اجتماعی، شفافیت و پذیرا و پاسخ‌ده بودن به شهروندان وضعیت مناسب نیست. همچنین برای بررسی روابط بین ابعاد و حکمروایی خوب شهری از مدل‌سازی ساختاری و تحلیل مسیر استفاده‌ شده است. نتایج حاکی از این است که در بین شاخص‌های استخراج‌شده شاخص پذیرا و پاسخ‌ده بودن با ضریب 0.917 بیشترین تأثیر و شاخص مشارکت با ضریب 0.743 کمترین تأثیر را در حکمروایی خوب شهری در شهر کیاسر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Citizens’ Satisfaction with Municipality Performance via Good Urban Governance Approach (Case study: Kiasar Town)

نویسندگان [English]

 • komeil abdi 1
 • maryam jafari mehrabadi 2
 • mostafa safaie reyneh 3
 • shamila allahyari 4
1 PhD in Geography and Urban Planning, Elite Researchers Club, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor of Gilan University, Gilan, Iran
3 University of TehranPh.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MSc in Geography and Urban Planning, University of Gilan, Gilan, Iran
چکیده [English]

In today world, with the communication technology and skills progression, the citizens’ expectations from the urban managers grow up. Because of this, the municipalities make efforts to recognize the citizens’ expectations and boost the service providing process quality and also to measure their satisfaction level. Seeking solutions to resolve the citizens’ problems and enhance urban management approaches have been proposed, one of which is known as “urban good governance”. The current research aims to measure Kiasar town dwelling citizens’ satisfaction with urban managers’ performance and the municipality .The research has been done by descriptive-analytical method and is of applied studies. The urban good governance measurement indicators have been extracted from documentary references and interviewing with the experts .The sample size has consisted of 250 subjects chosen out of 5000 Kiasari citizens .The study derived results indicated that urban good governance of Kiasar is in average status and even in social justice dimension, transparency, receptiveness and responsiveness to the citizens aren’t in appropriate condition. In addition, to analyze the relations between good urban governance, structural modeling and path analysis have been applied .The results displayed that among the extracted indicators, receptiveness and responsiveness with coefficient 0.197 have had the highest effect and the indicator known as participation with coefficient 0.743 has had the lowest impact on urban good governance in Kiasar town.

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban management
 • urban good governance
 • Social Justice
 • Kiasar
 1. ابراهیم زاده،ع.،کاظمی زاد،ش.1392.سنجش میزان رضایتمندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه‌های زیربنایی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان).فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه،شماره 30: 22-1.
 2. آدینه‌وند، ع.، حاجی‌زاده، م.، قدمی،م.1391. بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه موردمطالعه: شهر بابلسر). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت شهری، شماره 31: 41-64.
 3. آدینه‌وند،ع.1391.ارزیابی عملکرد شهرداری‌های هشتگانه شهر اهواز در چهارچوب حکمرانی خوب شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید چمران.
 4.  آروین،م.،پوراحمد،ا.،1398.ارزیابی کیفیت محیط مسکونی با استفاده از تکنیک DEMATEL و روش فازی (نمونه موردی: شهر اهواز). فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش محیط، دوره دوازدهم، شماره 44: 1-20.
 5. تقوایی،ع.،تاجدار،ر.1388.درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در رویکردی تحلیلی. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23: 45-58.
 6. تقی زاده،ا.،بالیده،ا.،باقری،ک.1392.بررسی میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر استهبان).اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار،تهران.
 7. جعفر نژاد،م.،اسلامی،ح.،علوی راد،ع.1392.سنجش میزان رضایتمندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره پنجم: 103-117.
 8. حکمت نیا،ح.،موسوی،م.1386.سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر یزد). فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان.شماره9: 1-16.
 9. رفیعیان،م.،زهرا،خ.1388.بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری.فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53: 248-227.

10.رهنما،م.،اسدی،ر.1393.تعیین وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد.فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای دانشگاه اصفهان، شماره 20: 143-162.

11.زیاری،ک.،نیک‌پی،وحید،حسینی،ع.1392.سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری براساس الگوی حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج). فصلنامه علمی- پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 141: 86-69.

12.سرشماری عمومی نفوس و مسکن.مرکز آمار ایران، 1390.

13.شاکری،ح.،فدایی،ع.1393.راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.

14.صفایی پور،م.،امان پور،س.،نادری چگنی،ز.1392.ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرم‌آباد. فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، شماره 17: 115-130.

15.علیزاده،ه.،نعمتی،م.،رضایی جعفری،ک.1394.تحلیلی بر معیارهای حکمرانی خوب شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی.مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه‌ای، سال ششم، شماره 24: 105-128.

 1. 16.  کریمیان بستانی،م.،بلوچی،ع.،جوبه،ص.1392.سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان). فصلنامه علمی- پژوهشی چشم‌انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال هشتم، شماره 22: 117-131.

17.محقق نسب،ع.،نسترن،م.،محمدی،م.،1398.مکانیابی چندمعیاره کاربری فضاهای سبز با استفاده از روش تحلیل مناسب کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر اراک). فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش محیط، دوره دوازدهم، شماره 44: 43-64.

18.موحد،ع.، قاسمی کفرودی، س.،کمان رودی،م.،ساسان پور،ف.1394.بررسی توسعه محله‌های شهری با تأکید بر الگوی حکمرانی خوب شهری (موردمطالعه: منطقه 19 شهرداری تهران). فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره 1: 147-179.

19.مهندسین مشاور سامان اندیش شهر و روستا. طرح جامع شهر کیاسر.1394.

20.مؤمنی،م.فعال قیومی،ع.1394.تحلیل آماری با استفاده از SPSS، چاپ دوم.انتشارات گنج شایگان. 312 صفحه.

21.نوبری،ن.،رحیمی،م.1389.حکمرانی خوب شهری،دانش شهر، شماره 11.مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.

22.هال،پ.،فایفر،ا.1394.آینده شهری قرن بیست و یکم: دستور کار جهانی برای شهرهای قرن بیست و یکم.ترجمه: اسماعیل صادقی و ناهید صفایی.چاپ دوم. انتشارات آذرخش.459 صفحه.

 

 1. Abniki, H., Mousanejad, M.J. (2011), Good Governance and Urban Management, International Journal of Political Science, Vol. 1, No.1, 25-34.
 2. Akgul, D.(2012). Measuring the Satisfaction of Citizens for the Services given by the Municipality: The Case of Kirşehir Municipality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 555-560.
 3. Azouz, N. 2015, Good Urban Governance of Informal Settlements in Metropolitan Areas, Thesis Submitted for the partial Fulfilment for the Requirement of the Degree of Master of Science in Urban Planning and Design, Faculty of Engineering-Ain Shams University, 1-137.
 4. Cash, C. 2016. Good governance and strong political will: Are they enough for transformation? Land Use Policy, 50, 301-311.
 5. Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Vraimaki, E., & Leivaditou, E. (2014). Measuring citizen satisfaction using the SERVQUAL approach: the case of the ‘Hellenic post’. Procedia Economics and Finance.360-349,9.
 6. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika,334-297,(3)16.
 7. de Oliveira, J. A. P., Doll, C. N., Balaban, O., Jiang, P., Dreyfus, M., Suwa, A., ... & Dirgahayani, P. (2013). Green economy and governance in cities: assessing good governance in key urban economic processes. Journal of Cleaner Production, 58, 138-152.
 8. Ferland, B. (2015). A rational or a virtuous citizenry?–The asymmetric impact of biases in votes-seats translation on citizens' satisfaction with democracy. Electoral Studies,408-394,40.
 9. Huhe, N., Chen, J., & Tang, M. (2015). Social trust and grassroots governance in rural China. Social science research, 363-351,53.
 10. Jonga, W.2012, Prioritizing Political Banditry than Good Governance: Rethinking Urban Governance in Zimbabwe, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 24, 117-135.
 11. Mapira, J. 2011. Urban Governance and Mismanagement: an Environmental Crisis in Zimbabwe, Journal of Sustainable Development in Africa, Volume 13, No.6.
 12. Nallathiga, R.2008, Metropolitan Urban Governance Approaches and Models: Some Implications for Indian Cities Centre for Good Governance, 1-17.
 13. Stewart, K. (2006). Designing good urban governance indicators: The importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver. Cities, 23(3), 196-204.
 14. Tosics, I. 2011.Governance challenges and models for the cities of tomorrow, Metropolitan Research Institute, Budapest, 1-42.
 15. Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. Government Information Quarterly,209-200,(1)33.
 16. Zenker, S., & Rütter, N. (2014). Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior. Cities.17-11,38.