تحلیل ویژگی‌های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران)

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

3 (دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز)

چکیده

مطالعه حاضر در راستای تحلیل ویژگی‌های یک محله سالم در محله 3 شهر ایوان در استان ایلام به انجام رسیده است. روش پژوهش «توصیفی – تحلیلی» است که به شیوه پیمایشی درآن به جمع‌آوری داده‌های تحلیلی اقدام شده است. جامعه نمونه پژوهش 321 نفر از شهروندان محله 3 شهر ایوان هستند که بر اساس فرمول عمومی کوکران و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای تحلیل ویژگی های محله سالم از 4 مؤلفه میزان آسایش، میزان امنیت، قابل دسترسی بودن و دسترسی محله، جهت ارزیابی میزان رضایت شهروندان محله استفاده شده است. تحلیل داده‌ها متناسب با اهداف فرعی ترسیم شده از طریق آماره T و تحلیل رگرسیون خطی انجام گرفته است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه دسترسی با میزان اختلاف از میانگین 39/41 و میزان اریب از مرکز 0123/0 از دیدگاه شهروندان در وضعیت مناسبی در محله قرار دارد. تحلیل رگرسیونی مؤلفه های پژوهش نشان می دهد که با توجه میزان بتای بدست آمده و سطح معنی داری با اطمینان 95/0 مؤلفه های پژوهش در سالم سازی محله 3 ایوان تأثیر مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the characteristics of a healthy neighborhood from the perspective of citizens (Case study: District 3 of Ivan City )

نویسندگان [English]

  • Rahimberdi Annamoradnejad 1
  • Saeid Maleki 2
  • Fatemeh Razmgir 3
  • Leila Keshtkar 3
1 Associate Professor of Dept. of Geography, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor of Dept. of Geography, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Graduate Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study analyzes the characteristics of a healthy neighborhood in the District 3 of Ivan in Ilam province. The Research method is “descriptive –analytical" and a survey has been used to collect the necessary data. The sample of the study includes 321 residents of the district 3 of Ivan who have been selected randomly based on the Cochran formula. To analyze the characteristics of a healthy neighborhood in order to assess citizens’ satisfaction, four components have been used which are: comfort level, security level, availability of the neighborhood. Data were analyzed based on the sub-objectives and using T-test and linear regression analysis. Analytical results of the study indicate that the availability component with 41.39 difference from the mean and a bias of 0.0123 are in a good condition from the residents’ viewpoints. The regression analysis of the components of the study with 0.95 certainty significantly shows that the components understudy have been directly effective in making the 3-Eyvan neighborhood a healthy area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • healthy neighborhoods
  • citizen satisfaction
  • Ivan City
 
1-     ابراهیم زاده، ع.، آهار، ح.، طهماسبی، ف.، منوچهری، ا.، شهناز، ع.،1393. تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل‌های آنتروپی و الکتره. فصلنامه آمایش محیط. 26(7)، صص: 18-1.
2-     بصیرت، م .1384. «بازتولید مفهوم محله در شهرهای تاریخی ایران بر پایه اصول نوشهرسازی» پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه شهرسازی، تهران: دانشگاه تهران.
3-     پاکزاد، ج .1386. «راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران» انتشارات شهیدی.470 صفحه.
4-     توکلی­نیا، ج و استادی سیسی، م .1388. «تحلیل پایداری محله­های کلان شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری­ها(نمونه موردی: محله­های اوین، درکه و ولنجک)» پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 70(49)، صص:43-29.
5-     تقوایی، م و کیومرثی، ح .1390. «سطح­بندی محلات شهری بر اساس میزان بهره­مندی از امکانات و خدمات شهری با بهره­گیری از تکنیک تاپسیس(مطالعه موردی: محلات شهر آباده)» مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 5 (۲)، صص:42-23.
6-      جعفری، س .1389.«امنیت در محلات مسکونی» فصلنامه گزارش، شماره­ی 64 و 65 ، صص:41-22.
7-     حسینی،س.،باقریان،خ. 1393. تحلیلی بر مؤلفه‌های سازنده کیفیت زندگی در شهر نوشهر، فصلنامه آمایش محیط. 27(7)، صص:55-78.
8-     چپ­من، د .1384. «آفرینش محلات و مکان­ها در محیط انسان ساخت» همایش توسعه محله­ای، چشم­انداز توسعه پایدار شهر تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
9-     حاجی­پور،خ .1385. «برنامه­ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار» نشریه هنرهای زیبا، شماره 26 ،صص: 47-36.
10- دیکنز، پ .1377. «جامعه شناسی شهری» ترجمه حسین بهروان، مشهد: انتشارات به نشر.
11- ذاکرحقیقی،ک.، جمالی پور،م.، 1394. مدل ارزیابی کیفیت زندگی در محلات از پیش اندیشیده شده (نمونه مطالعاتی: محله کوی ملت اهواز). فصلنامه آمایش محیط. 28(8) ، صص:147-125.
12- ربانی، ر .1382. «جامعه شناسی شهری» اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. 340 صفحه.
13- زیاری، ک .1390. «بررسی آسایش و امنیت در محله­های شهر یزد» پژوهش­های جغرافیای انسانی، 76(43)، صص: 12-1.
14- زیاری، ک. و جانبابانژاد، م.ح .1390. «دیدگاه­ها و نظریات شهرسالم» نشریه شهرداریها، 95(9)، صص:24-14.
15- زیاری،ک. و جانبابا نژاد.م.ح.1394. « اصول ومعیارهای شهرسالم» فصلنامه سپهر، 82(21)، صص: 56-50.
16-  - سینگری، م و مفیدی شمیرانی، س. م .1390. «بررسی الگوهای اولیه تأثیرگذار در طراحی محله‌های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری» هویت شهر، ۸(5)،صص: 83-73.
17- شیعه، ا .1385. «خطوط آهن و محله‌های مسکونی در نمونه تهران» نشریه شهرداریها، 73(۶)،صص:66-60.
18- شیعه،ا و همکاران.1392. «بررسی وتبیین مفهوم محله سالم در محلات سنتی ایران(مطالعه موردی: محله امامزاده یحیی تهران) فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای، 17(۵)، صص:20-1.
19- صرافی، م .1379. «مبانی برنامه­ریزی توسعه منطقه­ای»، چاپ دوم، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،202 صفحه.
20- عبدالهی، م، صرافی، م و توکلی­­نیا. 1389. «بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله­های شهری ایران» پژوهش­های جغرافیای انسانی، 72(42)،صص:103-82.
21- عزیزی،م.م .1382. «تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری» تهران: دانشگاه تهران.284 صفحه.
22- عینی­فر، ع .1386. « نقش الگوی عام اولیه در طراحی محله­های مسکونی معاصر» نشریه هنرهای زیبا، 32(-)، صص:50-32.
23- کلانتری خلیل­آباد، ح و ملاحسینی اردکانی، ر .1391. «تفاوت الگوی شهرسازی در میزان محله‌گرایی نواحی فرهنگی و جغرافیایی مشابه(مطالعه تطبیقی: شهرهای اردکان و میبد)» فصلنامه مطالعات شهرهای ایرانی اسلامی، ۷(2)، صص:53-39.
24- لینچ، ک .1381. «تئوری شکل شهر» ترجمۀ محمود یثربی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 680 صفحه.
25- مافی، ع و رضوی، م.ح .1391. «برنامه­ریزی استراتژیک توسعه محله­ای با تأکید بر متغیرهای اجتماعی(نمونه موردی: محله طلاب شهر مشهد)» مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، 14(4)، صص:131-115.
26-  مرکزآمارایران،1390
27- معصومی، س .1390. «توسعه محله­ای در راستای پایداری کلانشهر تهران» انتشارات جامعه و فرهنگ. 160 صفحه.
28- نوریان،ف و عبدالهی ­ثابت،م.م .1387. «تبیین معیارها و شاخص­های پایداری در محله مسکونی». نشریه شهرنگار. 50(9)، صص:64-49.
 
29-  Barton,H.,2004.Shaping neighborhoods'guide for health, sustainability and vitality.,Sponpress.
30-  Chow, K., healey, m. 2008. Place attachment and place identity: first-year undergrooluates making the transition from home to university. Journal of environmental psychology 28.
31-  Cowan, R., 2005, The Dictionary of Urbanism, London, Street Wise Press.
32-  Friedman,J. 1993. Toward anon euclidion mode of planning. JAPAjournal, Autumn, pp: 43-44.
33-  Galster, G.,2001, On The Nature of Neighborhood, Urban studies, V. 12(38), pp.2111-2124.
34-  Galster, G.,2007. Are Neighbourhoods Self-stabilising?Exploring Endogenous Dynamics
35-  Urban Studies, Vol. 44, No. 1, 167–185,
36-  Jackson, L., van-noordwijk, M. 2010. Biodiversity and agricultural sustainability: from assessment to adaptive management. Current Opinion in Environmental of sustainability, 1:1-8. (http://www.sciencedirect.com/).
37-  Morse, S, F,.2008.Post- sustainable development. Sustainable development,I6,341-352 (http://www.interscience.wiley.com/).
38-  Townsend, C,. L. 2005. Building Great Neighborhood, A Citizens ’Guide for Neighborhood Planning. Michigan : Michigan State University.
39-  World Health 0rganizatin.2003.Frequently Asked Question about Community – Based Initietives, Regional Office for the Eastern Miditerrean Cairo, Nasr City, Egypt.
40-  Meclaren.V.1996:"Urban Sustainability reporting"jouranal of the American Planing Associarrion,62(2)pp.183-184.
41-  Wheeler, S., M.2004."Planning for Sustainability" Routledge, London and NewYork.
42-  Disorder Perceptions and Personal Health, Depression, and Anxiety. Social Science Research, 41(6), 1515–1528.