مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران)

2 (استاد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران)

3 (استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور بوشهر، ایران)

چکیده

سرمایه اجتماعی در سال های اخیر یکی از مهم ترین متغیرهای تبیین کننده سطح توسعه و رفـاه جوامع وتوسعه محلی در سطوح گوناگون و مورد توجه خاص سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است باتوجه به اهمیت بسیاراین موضوع پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهر برازجان در اسـتان بوشهر پرداخته است.روش این پژوهش براساس هدف کاربردی وبراساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد.درانجام این پژوهش بنابه ضرورت از مطالعات اسنادی و میدانی ودرمطالعات میدانی برای گرداوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش راشهروندان برازجانی تشکیل میدهند.کـه در این راستا بر اساس فرمول کوکران 383 پرسشنامه در 6 ناحیه شـهربصورت تصادفی بین آنان توزیع وتکمیل گردید.با توجـه بـه نتـایج آزمـون آمـاری t تسـت دو نمونـه ای مسـتقل و آزمـون لـون میزان سرمایه‌ اجتمـاعی در نواحی شهری برازجان در سطح 05/0 دارای تفاوت معناداری می‌باشد.در زمینه جنسیت مبتنی بر تفاوت سرمایة اجتماعی میـان زنـان و مـردان،. سـرمایة اجتماعی در بعد انسجام و بعد آگاهی اجتماعی بین میانگین زنان و مـردان در سـطح 05/0 تفاوت معنادار وجود دارد.باتوجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش توجه به ارتقاء وضعیت سـرمایة اجتمـاعی در سیاست‌گذاریها و برنامه ریزیهای مربوط درنواحی مختلف شهربرازجان بعنوان یک موضوع ضروری بایدمورد توجه بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Components of Social Capital in Different Urban Areas, Case Study of Borazjan city

نویسندگان [English]

 • ahmad ghasemi 1
 • majid shams 2
 • Gholamreza Amini Nezhad 3
1 PhD candidate in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Malayer Branch, Malayer, Iran
2 Full Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Malayer Branch, Malayer, Iran
3 Assistant Professor of Geography, Payame-Noor University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In recent years, Social capital has been one of the most important variables that explains the level of development and welfare of communities and local development at various levels and has been considered to policymakers and planners. Considering the importance of this subject, this research, which is taken from the doctorate thesis, was studies social capital in different areas of Borazjan city in Bushehr province. The methodology of this research is descriptive-analytic in nature and base on necessity of documentary and field studies has been used. In this regard, 383 questionnaires were prepared based on the Cochran formula and completed in 6 selected areas of the city and completed for the purpose. Finding the reliability coefficient of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient is 0.85, indicates an acceptable reliability. According to the results of t test, two independent samples t test and Loon test, the amount of social capital in Borazjan urban areas is significant at 0.05. In the context of gender, based on the difference in social capital between women and men. Social capital in the dimension of cohesion and then social awareness is significant between the mean of men and women in the level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: social capital
 • social participation
 • Trust
 • Social Awareness
 • Borazjan city
 1.  

  1. احمدی،س،میرفردی،ا وابتکاری،م،(1392)،بررسی تاثیرسرمایه های اجتماعی برکیفیت زندگی شهروندان یاسوج،فصلنامه راهبرداجتماعی وفرهنگی،سال دوم،شماره ششم،بهار92
  2. اونق،ن، غفاری، غ، (1384)، بررسـی بــین رابطــه بــین ســرمایه اجتمــاعی و کیفیــت زندگی، مجله مطالعات اجتمـاعی ایـران،
  3. براتی،ن ویزدانپناه شاه آبادی،ح(1390)، بررسی­ارتباط مفهومی­سرمایه ی اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری)نمونه موردی: شهر جدید پردیس،جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان
  4. تــاجبخش،ک(1384)، ســرمایه هــای اجتمــاعی: اعتمــاد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز، حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
  5. توسلی،غ وموسوی،م (1384)،مفهوم سرمایه درنظریات کلاسیک وجدیدباتاکیدبرنظریه سرمایه های اجتماعی،فصلنامه علوم اجتماعی،دوره11،شماره 4،زمستان84
  6. حسنوی،ر وپزشکان،ا (1386)تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی ونقش آن درتوسعه، فصلنامه مدیریت فردا، نیمه اول 86،شماره14
  7. رحمانی فیروزجاه،ع وسهرابی،س (1392)بررسی جامعه شناختی رابطه میان کیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی مطالعه موردشهرتهران، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی،سال اول،شماره دوم
  8. زاهدی مازندرانی،م (1382)،توسعه ونابرابری،تهران،انتشارات مازیار
  9. شمس پویا،م،توکلی نیا،ج (1394)،تحلیل سرمایه اجتماعی باتاکیدبرمشارکت شهروندی وپاسخگویی مدیران شهری شهراسلامشهر،فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاداسلامی ملایر،شماره30.
  10. شربتی،ا (1395)میزان مشارکت مردم درامورشهری (مطالعه موردی شهرگنبد)، فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاداسلامی ملایر،شماره شماره41.
  11. شیبانی،م وموسوی،م (1390)،تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی درشهرکرمان،فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی،سال یازدهم،شماره41
  12. شمس،م،منا،گ ورسولی،ا (1395)،ارزیابی میزان اعتمادشهروندان به مدیریت شهری درشهرملایر،فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نودرجغرافیای انسانی،دانشگاه آزاداسلامی گرمسار،سال نهم،شماره دوم،بهار96
  13. شربتیان،م،بخارایی،ا و طوافی،پ (1394)،مطالعه تاثیرسرمایه اجتماعی برتوسعه روستایی،روستای اسدآبادتربت حیدریه، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نودرجغرافیای انسانی،دانشگاه آزاداسلامی گرمسار،سال هفتم،شماره4،پائیز94
  14. شریفیان ثانی،م وملکی سعیدآبادی،ا  (1385)سرمایه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده،فصلنامه رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره23
  15. فوکویاما،فرانسیس(1385)پایان نظم،سرمایه اجتماعی وحفظ آن،مترجم غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات حاکیت قلم نوین
  16. فیروزآبادی، ا، ایمـانی جـاجرمی، ح، (1385)،سرمایه اجتماعی و توسـعه اقتصـادی، اجتماعی در کلان شهر تهران؛ فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 212. 223-188 .
  17. فیلد، جان(1385) سرمایه اجتماعی، ترجمه جلال متقی، تهران، مؤسسـه عـالی پـژوهش تـأمین اجتماعی.
  18. فوکویاما، ف (1379)، سـرمایه اجتمـاعی و جامعـه مدنی، ترجمه افشین خاکبازوحسن پویان، انتشـارات شیرازه
  19. کاکاوند،ا،آهنی،س،زارعی،ف وهاشم پور،ر (1394)ارزیابی تطبیقی جایگاه سرمایه اجتماعی درساختارمحلات شهری بااستفاده ازتکنیک(AHP)مطالعه موردی شهرقزوین،فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاداسلامی ملایر،شماره36.
  20. ماجدی، م و لهسایی زاده، ع (1385): بررسی رابطه بـین متغیرهـای زمینـه ای، سـرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی، تهران، فصلنامه روستا و توسعه، سال 9،شماره4، صص91-135.
  21. مهدیزاده، ج (1381)، معیارها و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان شهرداری های کشور،1381
  22. نادری، م، فروزانگهر، ح و بافت یگانـه، م،(1387)، سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتمـاعی در ساختار شهری بـا تأکیـد بـر نقـش فضـاهای عمـومی، پژوهش مدیریت شـهری ویـژه نامـه نشـریه همگامـان، شماره اول.

   

  1. 23.    Fukuyama, F, (2001). Social capital, civil society and development, Third World Quarterly, pp 7- 20
  2. 24.    Putnam, R. 1993. Making Democracy Work. New Jersey Princeton university press.
  3. 25.    Putnam, R. (2002), Democracies in Flux The Evolution of Social Capital
  4. 26.    Portes,A(1998),Social capital its original and applications in modern sociology Annual Review of Sociologh,Vol24
  5. 27.    Woolcock m(1998)Social Capital And Economic Development :Towards a Theoretical Synthesis and policy Framework  Theory and Society. Theory and Society27(2):151-208.