بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران) ran

2 (دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران)

3 (استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران)

4 (استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاداسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران)

چکیده

چکیده
فضای پیچیده شهر، انسانهای اندیشمند را برای رهایی از مشکلات و نارسایی ها دررسیدن به حد متعالی زندگی به فکر اصلاح و ایجاد ساختارهای جدید شهری وادار نموده است . امروزه نقش کلیدی فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی نمی توان نادیده گرفت .نوآوری و هوشمندی دارای بعد و ماهیت مشترک می باشند که می توان آنرا تولید، فرآوری و پردازش اطلاعات دانست.
امروزه شهر هوشمند به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. برای دستیابی به شهر هوشمند باید نیازسنجی های محلی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی نواحی سه گانه شهرداری سمنان از نظر توزیع فضایی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)** به منظور تحقق شهر هوشمند می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ ماهیت و روش کمی- تحلیلی می باشد .که برای رتبه بندی ، سطح برخورداری و تعیین میزان پراکندگی شاخص ها از مدلهای آماری مک گراناهان و ضریب اختلاف استفاده شده است.
نتایج بررسی پژوهش نشان می دهد که نواحی شهرداری ها از نظر برخورداری از این شاخص یکسان نبوده است و نواحی به سه گروه به صورت برخوردار، نسبتاً برخوردار و کمتر برخوردار تقسیم می شوند و همچنین ضرایب پراکندگی نشان از تا حدی پراکندگی در نوع و نحوه توزیع این شاخص ها در سطح سه ناحیه دارد.

واژگان کلیدی: شاخص های فاوا ، تحلیل فضایی ، مک گراناهان ، ضریب اختلاف ، سه ناحیه شهرداری سمنان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of having three zones of Semnan municipal infrastructure and ICT indicators in order to realize of Smart city

نویسندگان [English]

 • raheleh khodadadi 1
 • Yousef Ali Ziari 2
 • Ebrahim Romina 3
 • Masoud Mahadavi 4
1 Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, I
2 Assistant professor of Geography and Urban Planning , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor of geography at Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
4 Professor of Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
space city, thoughtful people to get rid of problems and failures in reaching the noble life has forced the city to think about reform and the creation of new structures.
The key role of information and communication technology in the field of economic, social, political, and intelligence can not be ignored . Innovation dimensional and common nature, which can be produced, processed and processing the information.is situated.
The objective of this study is to evaluate the spatial distribution of infrastructure and communication (ICT)3 to achieve Smart city are three District Municipality Semnan. The method is quantitative analysis to rank, determining the level of dispersion statistical indicators Model Mac Granahan, cluster analysis and the coefficient of variance was used. The results of the study show that municipal areas in terms of these indicators have not been the same and territories into three groups, relatively wealthy and less divided and scattering coefficients show the expected variation in the type and distribution The index is at the level of three regions.
Keywords: ICT indicators, spatial analysis, Mac Granahan, The coefficient of variance, three areas of the municipality of Semnan

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICT indicators
 • Spatial analysis
 • Mac Granahan
 • The coefficient of variance
 • three areas of the municipality of Semnan
 1.  

  1. پوراصغر سنگاچین،ف. صالحی، ا. دیناوردی، م.1392. مقایسه روش های سنجش توسعه پایدار منطقه ای با استفاده از شاخص های ترکیبی؛ مطالعه موردی: استان های کشورایران. پژوهش های محیط زیست. 4(7) . بهار و تابستان 1392. 58-45
  2. رضوانی، م. 1383. سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی درشهرستان سنندج. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 1(3). 164 -149
  3. کلانتری، خ. 1382. پردازش و تحلیل داده ها درتحقیقات علوم اجتماعی و اقتصادی با استفاده از نرم افزار spss. چاپ اول. انتشارات شریف. 388صفحه
  4. کلانتری، خ. 1387. برنامه ریزی توسعه منطقه  (تئوری ها و تکنیک ها). چاپ سوم. انتشارات خوشبین. 289صفحه
  5. کلانتری، خ. 1380. برنامه ریزی و توسعة منطقه ای (تئوریها و تکنیک ها ).چاپ اول.  انتشارات خوشبین 288صفحه
  6. گزارش واحد خدمات شهری .1388. شهرداری مرکزی سمنان ،260صفحه
  7. غضنفرپور،ح. 1393.تحلیل فضایی میزان برخورداری از فاوا در استان کرمان. فصلنامه آمایش محیط. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.شماره 24. 15صفحه
  8. قنبری،ا. کرمی،ف، حیدری نیا، ا . 1395. تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهرهای میانه اندام در ایران شهرمرند. فصلنامه آمایش محیط. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.شماره 15.33صفحه
  9. فاضل نیا ،غ. حکیم دوست، ی. بلبانی، ی. 1393. راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی(جلد اول ). چاپ اول.انتشارات آزاد پیما .253صفحه
  10. مهندسین مشاور معمار و شهرساز پارت . 1388 . طرح تفضیلی شهرسمنان. سازمان مسکن و شهرسازی، مصوب سال 1388. 345صفحه
  11. محمدی، ح. 1389. شهرهای الکترونیک. چاپ اول. انتشارات دانشگاه علم و صنعت. 149صفحه
  12. نظریه پایه توسعه استان سمنان.1393. سازمان برنامه و بودجه استان سمنان.5/7/93. 3 صفحه
  13. نظم فر،ح. محمدی، چ.1396. سنجش کیفیت زندگی شهری منطقه 2 اردبیل. فصلنامه آمایش محیط. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.شماره 16.36صفحه

   

  1. Blankshtain, G. C., Nijkamp, P., and K. N. Montfort. 2004.. Modeling ICT perceptions and views of urban front-liners. Urban Studies 41 (13): 2648-2667.
  2. Hempel, L, and H Dienel. 2003.Tele city vision perceptions of ICT and impacts on city competition. 1-
  3. www.ztg.tu-berlin.de (accessed 7 April 2011).
  4. Holland, P. 1999.The strategic imperative of a global spatial data infrastructure. In Cambridge
  5. Conference for National Mapping Organizations, Cambridge. UK. 184198.
  6. James, P., T. Fernando, A. Hamilton, and S. Curwell. 2004. Enhancing the decision-making process in
  7. urban spatial planning using advanced ICT. University of Salford. April. 3-25.
  8. Navabakhsh, M., and M. Motlaq. 2009.Effects of urban information and communication technology on
  9. sustainable development. Journal of Food, Agriculture & Environment 7 (3&4): 891-897.
  10. Siau, K. 2007.How to convince people who don’t like IT to use IT - A case study on e-recruiting. In 13th
  11. Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2007. Keystone, Colorado, USA (Organizing
  12. Committee). 647-656. Category: proceedings reference no. 2007-617.
  13. Talvitie, J. 2003. Information and communication technology: a new aspect in urban and regional
  14. planning. Edita Prima. Helsinki.
  15.  http://lib.hut.fi/Diss/2003/isbn9512263807.1-35 (accessed 18 April 2011)
  16. Caragliu, A., Del Bo, C. and Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82.
  17. Giffinger, R. and Gudrun, H, (2011). Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of cities?. ACE: Architecture, City & Environ, 4 (12), 7–25.
  18. Yigitcanlar, T.; Velibeyoglu, K. and Martinez-Fernandez, C, (2008). Rising knowledge cities: the role of urban knowledge precincts. Journal of knowledge management, 12(5), 8-20.