تحلیل معضل ریزگردها از منظر بحران‌های ژئوپلیتیک منطقه خلیج‌فارس در راستای ارائه یک مدل کاربردی برای مناطق جنوب کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته ی جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا،واحدگرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف اصلی این رساله عبارت است از تحلیل و بررسی معضل ریزگردها از منظر بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس: در راستای ارائه یک مدل کاربردی برای مناطق غربی کشور. سؤال اصلی این رساله این است که چگونه می‌توان با تحلیل معضل ریزگردها از منظر بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس یک مدل کاربردی برای مناطق غربی کشور ارائه داد؟ علاوه بر این سؤال اصلی سایر سؤالات فرعی این پژوهش عبارت‌اند از اینکه بحران‌های کنونی ژئوپلیتیکی خاورمیانه کدام اند؟ ریزگردها برای مناطق غربی دارای چه اثرات منفی‌ای هستند؟ این رساله با استفاده از مدل سوآت به منظور دسته‌بندی عوامل مهم درونی و بیرونی اثرگذار بر معضل ریزگردها و شناسایی توانایی‌ها، کاستی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات ریزگردها برای مناطق غربی کشور در راستای ارائه ی یک مدل راهبردی برای مناطق ایران انجام شده است و برای سنجش وزن سنجه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. جامعه آماری مقاله شامل 50 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاههای تهران بوده است. نتایج این رساله نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از معضل ریزگرد ها ریشه خارجی دارد و اینکه ناامنی به وجود آمده در اثر بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس مقابله با بحران ریزگردها را سخت نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of dust problem from the perspective of geopolitical crisis in the Persian Gulf region: In order to provide a functional model for western areas

نویسندگان [English]

 • Majid Abolfathi 1
 • heidar lotfi 2
1 Ph.D. Graduated in Political Geography, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this thesis is to analyze and investigate the dangers of the microstrip from the perspective of the geopolitical crises of the Persian Gulf region: to provide an applied model for the western regions of the country. The main question of this treatise is how can one, by analyzing the dilemma of the microspheres from the point of view of the geopolitical crises of the Persian Gulf region, provide an applied model for the western regions of the country? In addition, the main question of the other questions of this research is that what are the current geopolitical crises in the Middle East? What are the effects of the microscope on the western regions? This paper uses the Swat model to categorize the important internal and external factors affecting the microstrip problem and identify the capabilities, shortcomings, opportunities and threats of the micro stats for the western regions of Iran in order to provide a strategic model for the regions of Iran. The hierarchical analysis process (AHP) has been used to measure the weight of the measures. The statistical population of the study consisted of 50 undergraduate students in political geography of universities of Tehran. The results of this treatise indicate that a significant part of the dangers of the rings has an outer root and that the insecurity caused by the geopolitical crises of the Persian Gulf region has made it harder to deal with the crisis of the microspheres.

کلیدواژه‌ها [English]

 • microstrip
 • geopolitical crises
 • Persian Gulf region
 • Iran
 1.  

  1. ترکاشوند، م، 1394، ارزیابی زمانی و مکانی آسایش آب و هوایی استان همدان با استفاده از شاخص­های دمای معادل فیزیولوژیک­(PET) و فشار عصبی، فصلنامه آمایش محیط، شماره 31(173-199).
  2. لشنی زند، م. و پروانه، ب. و امیدی مهر، ف.1392، نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات آسایش بیوکلیماتیک شهر خرمآباد در شرایط تغییر اقلیم، فصلنامه آمایش محیط، دوره 7، شماره 26(111-120).
  3. بی‌نام، 1349، گنج‌های سرشار در بیابان لم یزرع عربستان سعودی، فصلنامه بورس، شماره 86 ‏ ‏(70 تا 72).
  4. حافظ نیا، م،1384، ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی، فصلنامه ژئوپلیتیک، ویژه نامه بهار ‏( 47 تا 58).
  5. خیراللهی، م، و علی‌بیگی، ا، و زرافشانی، ک، 1395، واکاوی آسیب‌پذیری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 25 ‏( 243 تا 264).
  6. ذوالفقاری، ح، و معصوم پور سماکوش، ج، و شایگان، ش، و احمدی، م،1390، بررسی همدید توفان‌های گرد و غبار در مناطق غربی ایران طی سال‌های 1384 تا 1388 مطالعه موردی موج فراگیر تیر ماه 1388، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 43 (17 تا 34).
  7. طوفان، م،1389، چالش‌ها و چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای در مهار رز گردها، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، شماره 4 ‏( 943 تا 958).
  8. فرهادی، س، و عسگری، ح، و دادالهی سهراب، ع، و ناظم السادات، س، و خزایی، س، 1395، تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج‌فارس، دوره چهل و دوم - شماره 3 ‏( 583 تا 604).
  9. قهرودی تالی، م، و میرزاخانی، ب، و عسگری، آ،1391، پدیده کویرزایی در تالاب‌های ایران - مطالعه موردی: تالاب میقان، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 4    ‏(­97 - 112).

  - منابع اینترنتی

  1. http//masirnama.ir
  2. http//www.afkarnews.ir