توزیع فضایی مراکز خدماتی شهر کرمان نسبت به پدیده‌های ژئومورفیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده

شهرها، زمین‌های وسیع و گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند، که این زمین‌ها از ترکیب واحدهای مختلف توپوگرافی و ‏ژئومورفولوژی تشکیل شده‌اند. هر اندازه شهرها توسعه و گسترش یابند، برخورد آنها با واحدهای مختلف ژئومورفولوژی و موضوعات ‏مربوط به آنها زیادتر می‌شود. از آنجا که واحدهای ژئومورفولوژی همیشه با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط است، هر ‏گونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهرها به نحوی با پویایی و دینامیسم مذکور و در نتیجه با پدیده‌های ژئومورفولوژی تلاقی ‏می‌کند. در همین راستا این پژوهش، توزیع فضایی مراکز خدماتی نسبت به واحدهای ژئومورفولوژی را در شهر کرمان بررسی نموده ‏است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به موقعیت طبیعی شهر کرمان تقریبا تمامی مراکز خدماتی در سطوح هموار با شیب ‏صفر تا 2 درصد قرار داشته و فقط تعداد معدودی از مراکز تجاری در سطوح محدب با شیب 8 تا 100 درصد قرار گرفته‌اند. ‏همچنین نتایج حاکی از آنست توزیع مراکز خدماتی شهر کرمان نسبت به محدوده‌های دارای خطر لرزه خیزی اصلا مناسب نیست. ‏بطوریکه 1/23 درصد از مراکز آموزشی، 5/34 درصد از مراکز بهداشتی- درمانی، 2/22 درصد از مراکز اداری، 14 درصد از مراکز ‏تجاری و 9/18 درصد از مراکز ورزشی در محدوده‌های با شدت تخریب شدید و بسیار شدید قرار دارند. همچنین نتایج نشان می-‏دهد که 50 درصد مراکز آموزشی، 56 درصد مراکز بهداشتی- درمانی، 4/57 درصد از مراکز اداری، 2/62 درصد از مراکز تجاری و ‏‏3/70 درصد از مراکز ورزشی در محدوده‌های دارای فرونشست قرار گرفته‌اند. باید توجه داشت که وجود 5/34 درصد از مراکز ‏بهداشتی- درمانی و 1/23 درصد از مراکز آموزشی در محدوده‌های با شدت تخریب شدید و بسیار شدید برنامه ریزی اسسی را ‏برای مقابله با خطرات احتمالی می‌طلبد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Spatial Distribution of Service Centers in Kerman City than Geomorphic ‎Phenomena

چکیده [English]

Wide land allocated to cities, that the land topography and geomorphology are made up of ‎different units. Each of the cities develop and expand, they deal with various issues related to ‎their geomorphology and more costly. Because of the dynamic geomorphology and dynamics of ‎the natural environment is always connected, any action related to urban development in line with ‎the dynamics and the dynamics and therefore crosses the geomorphological phenomena. In the ‎context of this study, the spatial distribution service centers to geomorphologic units in Kerman ‎city evaluated. The results show that due to the natural position of Kerman almost all service ‎centers at the surfaces are smooth with a slope of zero to 2% and only a limited number of ‎commercial centers of convex surfaces with a slope of 8% and 100% respectively. The results ‎indicate that the extent of distribution service centers in Kerman seismic risk is not appropriate at ‎all. So 23.1% of the training centers, 5.34% of health centers, 22.2% of administrative centers, ‎‎14% of commercial centers and 18.9% of the sports centers in areas with severe and very severe ‎degradation. The results show that 50% of the training centers, 56%health centers and 4.57 of ‎administrative centers, 2.62 of a percent of the commercial centers, and 3.70% sports centers are ‎located in areas of subsidence. It should be noted that 34.5% of health centers and 23.1% ‎training centers in areas with severe degradation and needs basic planning to deal with risks.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial distribution
  • geomorphic
  • Service centers
  • Kerman city ‎