بررسی عملکرد شهرداری ها در چارچوب رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: شهرداری شهر ملایر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده

حکمروایی مطلوب شهری رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بخش خصوصی، الگوی شهرنشینی ارتباطی را پیش می­گیرد. از این رو نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای شهر تشکیل شده است، می­تواند یکی از اساسی ترین نهاد ها جهت تحقق حکمروایی خوب شهری باشد. هدف این تحقیق، تعریف و تحلیل جامع از حکمروایی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه­ای از شاخص ها جهت معرفی الگوی مناسبی از  حکمروایی خوب شهری در ایران و به عنوان نمونه در مدیریت شهری، شهر ملایر است. این پژوهش توصیفی – تحلیلی می­باشد. اطلاعات حاصل شده از طریق نرم­افزارهای آماری Excel و SPSSو ارزش­گذاری متغیرها با بهره­گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در بررسی های انجام شده، کارایی و اثربخشی با میانگین0.095- X=، مشارکت با میانگین0.059X=، پاسخ گویی با میانگین0.288-X=، امنیت با میانگین0.389-X= و تساوی با میانگین0.074-X= ارزیابی      شده­اند، که نشانگر پایین بودن میانگین شاخص های حکمروایی خوب شهری، البته  به جز شاخص مشارکت در شهر ملایر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Function of municipalities in the framework of urban good governance:(case study: the municipality of Malayer)

چکیده [English]

Favorable urban government takes a deconstructive approach towards urban development planning and adopts the communicative urbanization model through the cooperation and interaction among the major actors in urban management; that is, the civil society, the government and the private sector. It seems, therefore, that the institution of the urban management which comprises of the municipality and the city council in Iran can be one of the best mechanisms for the favorable urban government to be possible. The present study aims to define and to carry out a comprehensive analysis of the favorable urban government. It will also present a series of indices for the development of favorable urban government in Iran and will study these indices in terms of urban management in Malayer, Iran. The approach adopted in the present study is descriptive-analytic. The data has been analyzed using IBMSPSS and Excel and the variables have been evaluated using the Likert scale. Results signify low levels of all the favorable urban government indices except for the cooperation index in Malayer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • favorable urban government – cooperation – efficiency and effectiveness – accountability
 
1-آدینه‌وند،ع.،حاجی‌زاده، م.، قدمی، م.1391.بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری. فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۳۱  
2-اطهاری و دیگران.1386. حکمروایی شهری و مبانی نظری و ضرورت شکل‌گیری آن در ایران. جستارهای شهرسازی. شماره ۱۹ و ۲۰. تهران                                                                               
3-اکبری، غ.، 1386. سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره ۲۵-۲۴         
4-برک‌پور، ن.، 1385. حکمروایی شهری و نظام اداره شهر‌ها در ایران. همایش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری 
5-برک‌پور، ن.اسدی، ا. 1390. مدیریت و حکمروایی شهری. انتشارات دانشگاه هنر                          
6- پیران، پ.، 1387. حکمروایی شهری. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور. تهران                                                                                                                       
7-تاجدار، و.،اکبری، م.،زنان و حکمروایی خوب شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره ۲۵-۲۴
8-ترابی، ع.، 1383. مدیریت پایدار شهری در گرو حکمرانی خوب. فصلنامه شهرداری‌ها شماره ۶۹  
9-تیموری، پ.رحمانی، ب. عراقی، ش .1389، بافت فرسوده ملایر و راه های سامان دهی آن، فصلنامه آمایش محیط ملایر،شماره 8        
10- رفیعیان، م. حسین‌پور، ع. 1390. حکمرانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی. انتشارات طحان
11- جهان‌شاهی، م.،1386. حاکمیت شایسته حکمروایی شهری. جستارهای شهرسازی. شماره ۱۹ و ۲۰. تهران                                                                                                                                 
12- سعیدی، ع.، 1387. حکمروایی خوب. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. تهران                                                                                                                        
13- شورت، ج. 2006. نظریه شهری ارزیابی انتقادی. کرامت الله زیاری و همکاران. انتشارات دانشگاه تهران                                                                                                                               
14- شریفیان‌ثانی، م.، 1380. مشارکت شهروندی. حکمرانی شهری و مدیریت شهری. فصلنامه مدیریت شهری. شماره ۸ تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور                                                                              
15- شریفیان‌ثانی، م.، 1380. سرمایه اجتماعی مفاهیم اصلی و چارچوب نظری. فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی شماره ۸ تهران: دانشگاه علوم بهزیستی                                                                             
16-  شریف‌زاده، ف.، قلی‌پور، ر.، 1382. حکمرانی خوب و نقش دولت. فصلنامه فرهتگ مدیریت شماره ۴
17- شمس، م. ملایری، پ. 1388، توسعه فیزیکی و تاثیر آن در تغییرات کاربری اراضی شهر ملایر، فصلنامه آمایش محیط ملایر، شماره7
18- شهیدی، م.، 1386. شهرسازی. حمل‌و نقل و حکمروایی شهری. جستارهای شهرسازی. شماره ۲۰ – ۱۹                                                                                                                                    
19- رومیانی، ح.، 1382. حکمرانی خوب. فصلنامه مدیریت شهری. شماره ۱۴. تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور                                                                                                                                
20- زارعی، م.، 1383. حمرانی خوب. حاکمیت و حکومت در ایران. مجله تحقیقات حقوقی. شماره ۴۰ 
21- صالحی، ا.، 1381. اجلاس ۲۰۰۲ سال کشور‌ها در ژوهانسبورگ و اهمیت آن در مدیریت شهری. فصلنامه شهرداری‌ها. شماره ۳۵                                                                                                           
22- فرزین‌پاک، ش.، 1383. آموختنی‌های شهر. حکمرانی خوب چیست. فصلنامه شهرداری‌ها. شماره ۶۹         
23- عربشاهی، ز.، 1383. برنامه قانون چهارم زیر زربین حکمروایی خوب شهری. فصلنامه شهرداری‌ها شماره ۶۹
24- قلی‌پور، ر.، 1384. تحلیل رابطه حکمرانی خوب و فساد اداری. فصلنامه فرهنگ مدیریت. سال ۳ شماره ۱۰                                                                                                                                   
25- قلی‌پور، ر.، 1387. حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دفتر گسترش تولید علم                                                                                                                           
26-  کاظمیان، غ.، 1386. درآمدی بر الگوی حکمروایی شهری. جستارهای شهرسازی. شماره ۱۹ و ۲۰. تهران
27- لاله‌پور، م.، 1386. حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه. جستارهای شهرسازی. شماره ۱۹ و ۲۰. تهران                                                                                                            
28- میدری، ا.، خیرخواهان، ج.، 1383. مجموعه مقالات حکمرانی خوب بنیان توسعه. مرکز پژوهش‌های مجلسی شورای اسلامی                                                                                                                    
29- میدری، ا. 1383. مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی              
30- میدری، ا.، 1383. تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب. فصلنامه مفید. شماره42                                                                                                                            
31- نیکخو، ن. ایلدرمی، ع. نوری، ح. 1394، تحولات کاربری اراضی شهر ملایر با        بهره گیری از سنجش از دور، فصلنامه آمایش محیط ملایر، شماره30
32-  Yap kioe ,sheng(2010) good urban governance in southeast asia, Environment and urbanization asia , 1: 131
33-  Bidhya Bowornwathana (2013) Governance Reform in Thailand: Questionable Assumptions, Uncertain
34-  Outcomes, Asia Pacific Journal of Public Administration, 35:2, 149-165,
35-  Kennedy ,Stewart(2006), Designing good urban governance indicators: The importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver
36-  Weiss, G thomas,(2000), Governance, good governance and global governance:
37-  ceptual and actual challenges. Third World Quarterly, Vol 21, No 5, pp 795 –814
38-  Abdellatif.M.Adel،(2003),Good Governance and Its Relationship to Democracy&Economic Development، Global Forum III on Fighting Corruption and SafeguardingIntegrity Seoul 20-31 May 2003