نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی/ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

3 عضو هیات علمی/دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کیفیت زندگی، حالتی از بهزیستی اجتماعی یک فرد و یا گروه، چه به صورت درک شده و یا شناخته شده به وسیله شاخص های قابل مشاهده است و قلمروهای مختلفی از زندگی اعم از بهزیستی مادی، کالبدی، اجتماعی، احساسی و توسعه و فعالیت را دربرمی گیرد. ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی آنان از زندگی، از اهداف کلان برنامه‌ریزی شهری است که از طریق تدوین سیاست های مختلف دنبال می شود. بخشی از سیاست های تامین خدمات شهری، توسط مراجع برنامه ریزی شهری تدوین می گردد. شناخت چگونگی تاثیر این سیاست ها از مرحله تدوین تا اجرا برکیفیت زندگی شهروندان و نیز سازوکارهای مرتبط با رضایت از خدمات شهری و عوامل تعیین کننده آن در ترکیب با سایر زیرقلمروهای کیفیت زندگی، از الزامات سیاستگذاری تامین خدمات شهری است که می تواند در تدوین راهنماهای تولید سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه اجتماع به کار گرفته شود. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوب انگاشتی است که نقش سیاست های تامین خدمات شهری(به عنوان یکی از زیرقلمروها) در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی تبیین می نماید.
در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی سیستم انگاشتی کیفیت زندگی و سازوکار سیاست‌های تامین خدمات عمومی(و شهری) به عنوان دو متغیر اصلی پژوهش پرداخته شده و با شناخت عامل اشتراک دهنده کیفیت زندگی و خدمات شهری(که همان تامین نیاز شهروندان است)، مدل مفهومی سازوکار تاثیر خدمات شهری و سیاست های تامین آن بر کیفیت زندگی شهروندان به عنوان دستاورد پژوهش، ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of urban service provision policies in conceptual system of quality of life

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Hosseininezhad 1
  • Mozaffar Sarrafi 2
  • Mohammad Hossein Sharifzadegan 3
1 PhD Candidate/Faculty of Architecture & urban Planning, Shahid beheshti University
2 Associate Professor/Faculty of Architecture & urban Planning, Shahid beheshti University
3 Associate Professor/ Faculty of Architecture & urban Planning, Shahid beheshti University
چکیده [English]

Quality of life is a state of social well-being of an individual or group, whether perceived or known, by visible indices and includes various domains of life such as material, physical, social, emotional well-being and the domain of development and activity. Improving the citizens’ quality of life and enhancing their level of satisfaction with life is one of the main goals of urban planning, which is pursued through making of different policies. A part of the urban service provision policies is developed by urban planning authorities. , The recognition of how these policies influence citizens’ quality of life, from making to the implementation stage and also the mechanisms related to the urban service satisfaction and its determinants in combination with other sub-domains of quality of life, are very important issues mentioned in urban planning, which can be used to provide guidelines for making policies and plans related to community development. The purpose of this research is to develop a conceptual framework that explains the role of urban service provision policies (as one of the sub-domains) in conceptual system of quality of life.
In this research, through documentary study and using the meta-analysis method, a review of the system of quality of life as well as the mechanism of public (and urban)service provision policies is considered as two main variables of research and by recognizing the joint factor of quality of life and urban services (which is the provision of citizens' needs), the conceptual model of the mechanism of the impact of urban services and provision policies on citizens’ quality of life, as the achievement of the research, is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban policy
  • public services
  • Urban services
  • quality of life
 
1-     باسخا، م.، عاقلی کهنه شهری، ل. و مسائلی، ا.(1389)، "رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استانهای کشور" فصلنامة علمی  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 37.
2-    حسینی، س.ه. و باقریان،خ.1393. تحلیلی بر مولفه های سازنده کیفیت زندگی در شهر نوشهر، فصلنامه آمایش محیط، دوره 7 شماره 27.
3-     زبردست،ا.، بنی عامریان، م. 1389، بررسی ارتباط میان شاخص های عینی و ذهنی بعد خدمات عمومی کیفیت زندگی شهری در شهر جدید هشتگرد، دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره سه، پاییز و زمستان.
4-     شاه حسینی،پ. و توکلی،ه.1393.تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری، مورد محله وردآورد منطقه 21 شهر تهران، ، فصلنامه آمایش محیط، دوره 7، شماره 24.
5-     شریف زادگان، م. و ندایی طوسی،س.1394.روش های پژوهش کیفی در برنامه ریزی توسعه  با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
6-      قاضی طباطبائی،م. و دادهیر،ا.1390. فراتحلیل در پژوهش های اجتماعی رفتاری، انتشارات جامعه شناسان.
7-     نظم فر،ح. و محمدی، چ. 1396،سنجش کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: منطقه دو شهر اردبیل، فصلنامه آمایش محیط،دوره 10، شماره 36.
8-      Ardeshiri ,A. 2014. Evaluating urban services using economic valuation techniques: Towards better urban environmental quality and promotion of sustainable development. PhD Thesis, Newcastle University.
9-      Blackman, T. 2003. Urban policy in practice, London :Routledge.
 
10-  Byrne, J. 2010.’Environmental justice’ and ‘’Ecological justice’ in B.D. Solomon (ed) Encyclopedia of Geography, Sage Publications
11-  Caiels, J., Forder, J., Malley, J., Netten, A.& Windle, K. 2010. Measuring the outcomes of  low-level services: Annexes to final report,  PSSRU Discussion Paper 2727 , UK, www.pssru.ac.uk
12-  Chul Ko, M. 2011. The effects of community quality of  life on local policy decisions. PhD Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, United States.
13-  Costanza,R.,Fisher,B.,Ali,S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., Danigelis, N., Dickinson, J., Elliott, C., Farley ,J., Elliott Gayer, D., MacDonald Glenn, L., Hudspeth, T., Mahoney, D., McCahill, L., McIntosh, B., Red, B.,Rizvi,A., Rizzo, D., Simpatico ,T. & Snapp ,R. 2008. An integrative approach to quality of life measurement, Research, and Policy, S.A.P.I.EN.S, Volume 1, Issue 1 .
14-  Cowan, R. 2005 . The dictionary of  urbanism , Street wide Press, Britain.
15-  Deicbmann,U.& Lall,S. 2003. Are you satisfied? Citizen feedback and delivery of urban services, The World Bank, Development Research Group, Infrastructure and Environment.
16-  Diener,E., & Suh, E. 1997. Measuring quality of life: economic, social and subjective indicators, Social Indicators Research 40: 189–216.
17-  Dissart, J. C. , Deller, S.C. 2000. Quality of life in the planning literature, Journal of Planning Literature ,2000, 15: 135.
18-  Eurobarometer ,European Commission. 2011, Eurobarometer Qualitative studies, Well-being – Aggregate Report, TNS Qual+.
19-  Fonseca,F., Pinto,S., Brito,C.2010, Service quality and customer satisfaction in public transports, International Journal for Quality research, Vol.4, No. 2.
20-  Federation of Canadian Municipalities.2002. a guide to sustainable asset management  for Canadian municipalities, http://www.municipaldata-donneesmunicipales.ca/.
21-  Galloway,S., Bell,D., Hamilton,C.,& Scullion,A. 2005. Well-being and quality of life: Measuring the benefits of culture and sports: A litrature reiew and thinkpiece, Scottish Executive Social Research.
22-  Grönroos, C. 2007. Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition, Third Edition, John Wiley & Sons, England.
23-  Hagerty, M., Cummins, R., Ferris, A., Land, K., Michalos, A., Peterson, M., Sharpe, A., Sirgy, J. &Vogel, J. 2001. Quality of life indexes for national policy: review and agenda for research, Social Indicators Research 55: 1–96, 2001.
24-  Humphreys, P.C., 1998. Improving public service delivery, Discussion Paper 7, Institute of Public Administration Dublin , Ireland.
25-  Ivaldi,E., Bonatti,G.& Soliani,R.(2014),” Composite Index for Quality of Life in Italian Cities: An Application to URBES Indicators”,  Review of Economics & Finance, Department of Economics, University of Genova, Italy.
26-  Kumara,H.S. 2013.  Revisit the debate on issues of metropolitan governance and service delivery: A trajectory of efficient service delivery model for water supply in Bangalore, India”,  National Institute of Urban Affairs (NIUA),SAGE Publications,  Environment and Urbanization Asia, 4(1) 203–220.
27-  Lange,S.& Kahila,P. 2012, Managing quality of life in the context of urban-rural interaction – approaches from the Baltic Sea Region,Sweden, Nordregio Report .
28-  Lee,Y.J. 2008. Subjective Quality of life measurement in Taipei, Science Direct, Building and Environment, Vol.43, No.7.
29-  Megone, C. 1990.The quality of  life: starting from Aristotle, In: Baldwin, S. , Godfrey, C. , Propper,C. (eds), Quality of Life: Perspectives and Policies, Biddles, London, pp. 28-41.
30-  MORI , 2002. Public service reform: measuring and understanding customer satisfaction, MORI review, London, Office of public services.
31-  OECD.2014.How's Life? Measuring Well-being, OECD Publishing. http://www.oecdbetterlifeindex.org/
32-  OECD,(1987),Managing and financing urban services(Paris: Organization for Economic Co-operation and Development).
33-  Onyang ,R.O. 2005.The budgeting system and delivery of urban services under decentralization in Uganda: the case of Jinja municipal council, Makerere University,Kampala, Uganda.
34-  Pacione,M. 2003. Urban environmental quality and human wellbeing—a social geographical perspective, Landscape and Urban Planning 65 (2003) 19–30.
35-  Pacione, M. 2005. Urban geography : global perspective, London: Routledge , Second edition.
36-  Pukeliene,V.,& Starkauskiene,V. 2011. Quality of life: factors determining its measurement complexity, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics: 22(2), 147-156.
37-  Regional and Local Development Studies of Ethiopia, 2013. Governance and public service delivery: the case of water supply and roads services delivery in Addis Ababa and Hawassa Cities, Addis Ababa University.
38-  Ulengin, B. Ulengin, F. Guvenc, U. 2001. A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul". European Journal of Operational Research, 130: 361-374.
39-  Velibeyoglu,H. 2014. Assessing subjective quality of urban life at neighborhood scale”, PhD. Thesis,  School of Engineering and Sciences of İzmir Institute of Technology, Turkey.
40-  Whitfield,D.2001. Public services or corporate welfare: Rethinking the nation state  in the global economy, Pluto Press, Sterling, Va.
41-  Wijaya,D., 2009. Study of service quality in the public bus transport: customer complaint holding and service standards design case study: Transjakarta  busway and varmlandstrafik Ab bus, Karlstads University
43-  WWW. internationalliving .com
45-  WWW.urbanaudit.org