روند تغییرات دما با استفاده از روش من- کندال (مطالعه موردی چهار شهرستان استان چهار محال و بختیاری)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکترای

چکیده

چکیده
پارامتر های مختلف اقلیمی نظیر دما،رطوبت و بارندگی دریک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آن ها تعیین کننده ی اقلیم آن منطقه می باشند. تحقیق حاضر نیز در همین راستا و به دلیل اهمیت آن به منظور بررسی وارزیابی تغییرات اقلیمی (دما) در استان چهارمحال و بختیاری که کمتر مورد توجه واقع شده ، صورت پذیرفته است. محاسبات و تحلیل ها بر روی میانگین، حداکثر و حداقل دما انجام شده است. برای این منظور در این تحقیق از آمار واطلاعات ایستگاه های شهرکرد، کوهرنگ، لردگان و بروجن در یک دوره ی آماری 25 ساله ( 1988-2012) از روش من- کندال1 استفاده شد. در این تحقیق، روند و نوع تغییرات به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که ماه مارس با 100% روند، بیشترین تغییر و ماه دسامبر با 85% بدون روند کمترین تغییر را نشان می دهد. همچنین در فصل زمستان روند منفی با 30% ، در فصل بهار تغییر ناگهانی افزایشی با 55% ، در فصل تابستان روند مثبت با 35% ، فصل پاییز بدون روند با 55% و در تغییرات سالانه تغییر ناگهانی افزایشی با 35% را مشاهده می کنیم. ما در فصل زمستان و تابستان با 90% روند بیشترین تغییر و در پاییز با 45% کمترین تغییر را داشتیم. در روند سالانه هم 75% روند و 25% بدون روند را مشاهده می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of changes Using the method of Mann-Kendall (Case Study of Four townships of Chaharmahal and Bakhtiari Province)

نویسنده [English]

  • shahla ghasami 2
چکیده [English]

Along with increasing population of cities, informal employment is considered to be an integral part of the economy of the cities, which is known as a source of subsistence for poor families of the each city. A considerable part of informal labor force consists of street vendors throughout the world, working in public spaces of the cities. Most of them are women. In this study, women street vendors have been investigated as one of the aspects of informal businesses. It also aims to scrutinize the social-economical characteristics of women working in the informal sector in district two of Rasht, streets and places where they sell their products, and also their geographical origins. The method is survey with descriptive-analytical approach. Data collection tool is questionnaires and interviews. Data analysis findings are as follows:
Most of studied woman are either illiterate or unlearned. Most of them live in rural areas of Rasht. Most of them are between 40 and 59. Most of them are the only financial supplier for their households. More than half of studied population sells vegetables and other sorts of perishable substances. Respectively the streets of Sardar-E-Jangal, Motahari, and Shariati are hosting the most women working as street vendors. Most of them are from villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Mann - Kendall test
  • sudden change
  • Trend
  • Chahar mahal Va Bakhtiari
 
1-     ابراهیمی، ح، علیزاده، ا، جوانمرد، س. 1384. بررسی وجود تغییر دما در دشت مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره20، شماره 4 (پیاپی 79 ))  18 – 5 .
2-     بیدختی ،ع ا، رنجبر، ع، سعادت آبادی، ع. 1382. مطالعه اثر اقلیمی جزیره گرمائی تهران، مجموعه ی مقالات سومین کنفرانس منطقه ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم اصفهان.
3-     ترکاشوند، م ق. 1394. ارزیابی زمانی و مکانی آسایش آب و هوایی استان همدان با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژیک(PET)وفشار عصبی، فصلنامه آمایش محیط،دوره8، شماره31. 175.
4-     تقوی گودرزی، س، امیدزاده، ه. 1394. پیش بینی سرمای دیرس بهاره با استفاده از شبکه­ی عصبی پرسپیترون چند لایه (MLP) و تاثیر آن در حمل و نقل شهر خرم آباد. فصلنامه آمایش محیط. دوره8، شماره 28. 113.
5-  خسروی، م، اسمعیل نژاد، م، نظری پور، ح. 1389. تغییراقلیم و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
6-  خشنود، ا. 1378. بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم تهران، 98-104 .
7- روشنی، م. 1382. بررسی تغییرات اقلیمی سواحل جنوبی دریای خزر، پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.
8-  عزیزی، ق. روشنی، م. 1387. مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من-کندال، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 64. 13-28.
9-  علیجانی، ب، قویدل رحیمی، ی. 1384. مقایسه و پیش بینی تغییرات دمای سالانه­ی تبریز با ناهنجاریهای دمایی کره­ی زمین با استفاده از روش رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 6، ، 35- 21.
10- علیزاده، ا. 1373. گرم شدن جهانی و پیامدهای هیدرولوژیک، مجله نیوار، شماره 22، 34-42.
11- لشنی زند، م، پروانه، ب، امیدی مهر، ف. 1393. نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات آسایش بیوکلیماتیک شهر خرم آباد در شرایط تغییر اقلیم.فصلنامه آمایش محیط.دوره 7،شماره 26. 113.
12- مسعودیان، ا. 1385. بررسی روند دمای ایران در نیم سده ی گذشته، مجله پژوهش های جغرافیایی، زمستان 1384، شماره 54. 29.
13-Clark.T.S (2003), Regional Climate Change: T rends Analysis of T emperature and Precipitation Series at Canadian Sites, Canadian Journal of Agricultural Economics, 48(1): 27-38.
14- Dettinger, M.D. Cayan, D.R. Meyer, M. & Jeton A.E., (2004), “Simulated hydrologic  responses to climate variations and change in the Merced, Carson, and American River basins, Sierra Nevada, California, 1900-  2099.” Climate Change, 62: 283-31
15-Domonkos, P., and K Tar., (2003). Lon – term changes in observed temperatur and precipitation series 1901 - 1998 from Hungary and  their  relations to larger scalchanges.Theoretical and Applied Climatology, Volume 75, Numbers 3-4 / September, pp 131-147.
16- Dracup, J.A. & Vicuna, S., (2005), “An Overview of Hydrology and WateResources Studies  on Climat  Change: the California Experience.” Proc  EWRI2005  Impacts of Global Climate Change. 
17- Domroes, M., A. El-Tantawi., (2005). Recent temporal and spatial temperature changes inEgypt. International Journal of Climatology, Volume 25, Issue 1, January, pp 51-63.
18- Freiwan, M., M, Kadioğlu., (2008). Climate Variability in Jordan. International JournalClimatology, Volume 28, Issue 1, January, pp 69-89.
19-Gadgil Alaka, Dhorde Amit, (2005), Temperature trends in twentieth century at Pune, India, Atmospheric Environment 39, 6550–6556.
20-Grieser J.,S.Tromel,C.D.Schonwiese.,(2002):statistical time series decomposition into significant components and application to European temperature,Theor.Appl.climatol.71,pp.171- 183.
21-.Hansen je and lebedoff (1990)، sun and dust versus the greenhouse gascs : an assessmenet of their relative roles in global climate . 
22- Kumar, P. V., M. Bindi, A. Crisci and G. Maracchi.,( 2005), Detection of variations in air temperature at different time scales the period 1889-1998 at Firenze, Italy. Climatic change, Volume 72, Numbers 1-2 / September, pp 123-150.
23- Lettenmaier, D. P., E. F. Wood, and J. R. Wallis., (1994). Hydro – Climatological Trends in the Continental United States, 1948-88. Journal of Climate, Volume 7, Issue 4, April, pp 586-607.
24- Marengo, J. A., (1995). Variations and change in South American streamflow. Climatic Change, Volume 31. Number 1 / September, pp 99-117.
25-Qiang, Z., C. Jiang, and Z. Zengxin., (2005). Observed climatic changes in Shanghai during 1873-2002. Journal of Geographical Sciences, Volume 15, Number 2 / April, pp 217-222.
26-Seleshi, Y., and U. Zanke.,( 2004). Recent changes in rainfall and rainy days in Ethiopia International Journal of Climatology, Volume 24, Issue 8, June, pp 973-983.
27-Sasidharan. Vinold  (2000)  climatic  ghange  and  wildland  recreation usdaforest proceedings  rmrs vol 12.
28- Serrano, A. Mateos, V.L. & Garcia, J.A., (1999), “Trend Analysis of Monthly Precipitation Over the Iberian Peninsula for the Period 1921-1995” phys. Chem. EARTH (B), 24: 85-90.  
29-Tayanç, M., U. Im, M. Doğruel, and M. Karaca., (2009). Climate change in Turkey for the last half century. Climatic change, Volume 94, Number 3-4/June, pp 483-502.
30-Turkes .M, Samer.M, Demirj,(2002), Re-evaluation of trend and in Mean. Maximum and Minimum temperature of Turkey for period 1929-1999 International Journal of Climatology, vol. 22,  pp: 947-977.
31- Türkes, M., U. M. Sümer., and G. Kiliç., (2007). Variations and trends in annual mean air temperature in Turkey with respect to climatic variability. International Journal of Climatology, Volume 15, Issue 5, pp 557-569.
32-Türkes, M., T. Koç, and F. Sariş., (2008). Spatiotemporal variability of precipitation total series over Turkey. International Journal of Climatology, Volume 29, Issue 8, pp 1056-1074