ارزیابی سرانه کاربری فضای سبز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطالعه موردی: منطقه8 شهرداری تهران

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

شهرداری

چکیده

بررسی و تحلیل سرانه کاربری ها و از جمله کاربری فضای سبز شهری به عنوان یکی از عوامل محیط زیست محیطی در برنامه ریزی شهری می باشد.پراکندگی نامناسب کاربری فضای سبز شهری و کمبود سرانه آن بویژه در کلانشهرها از جمله دغدغه های اصلی مدیران شهری می باشد.با توجه به اهمیت فضای سبز و نقش ان در کاهش آلودگی های و یکی از عوامل موثر در در شکل دهی پایداری اجتماعی تحقیق حاضر به بررسی این امر در یکی از مناطق پرتراکم کلانشهر تهران در منطقه هشت پرداخته است.روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشدو تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمارهای توصیفی و نیز با از ArcGIS انجام گرفته است.نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت است که منطقه مورد مطالعه با کمبود سرانه فضای سبز و نیز پراکندگی نامناسب فضای سبز شهری روبرو است و جهت مکانیابی و احداث بوستانهای جدید نیز پیشنهاداتی از جمله تملک زمین های که دارای مقیاس نسبتا بزرگ و در طرح تفصیلی با نام کاربری ذخیره توسعه و نوسازی شهری در نظر گرفته شده است ارائه شده است.ضمنا با توجه به فضاهایی که بعد از احداث اتوبان امام علی (ع) در منطقه هشت بجای مانده و تملک آن در اختیار شهرداری قرار گرفته است، میتوان با تبدیل آن به فضای سبز نسبت به افزایش سرانه کاربری مورد نظر دست یافته و با اتخاذ تدابیر بالا به رفع کمبود سرانه در منطقه و ایجاد عدالت اجتماعی در سطح آن که یکی از اهداف برنامه ریزی شهری می باشد دست بیابیم.در ابتدا نسبت به جمع آوری آمار بوستان ها در سطح منطقه پرداخته شده و سپس نسبت به تهیه نقشه بوستان ها با استفاده از ArcGIS اقدام شده است. وبا استفاده از فرمول سرانه ها نسبت به برآورد آنها اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Per capita green space assessment using GIS Case Study: district 8 of Tehran

نویسنده [English]

  • Ali Ganjipour
چکیده [English]

Investigation and analysis of applications and users, including urban green space per capita as one of the factors is the environment in urban planning. Poor distribution and lack of urban green space per capita, especially in large cities, including principal concern. According to the importance of urban green space and its role in reducing pollution and social sustainability in shaping one of the factors in the present study to examine this phenomenon in densely populated areas of Tehran Metropolis is one of the region's eight. The research is descriptive-analytic and data analysis using descriptive statistics and also performed with the ArcGIS،The results indicate the fact that regions with low per capita green space and urban green space is facing a difficult distribution And suggestions for locating and building new parks, including land acquisition, which has a relatively large scale and the detailed plan of development and urban renewal User Name Remember Me is intended offered Meanwhile, according to spaces that after the construction of the highway Imam Ali (AS) in the region and taking possession of it remaining eight are located in the municipality It can be converted to green space per capita than the increase achieved the desired user And measures to overcome the shortage of high-level per capita in the region and establishing social justice in urban planning is to achieve one of the goals

At first gardens to collect statistics at regional level and then on mapping gardens using ArcGIS action. With a per capita formula is to estimate them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban green space
  • region 8
  • of Tehran
  • GIS