نقش‌آفرینی شهرهای جدید دانائی محور در ارتقاء رقابت‌پذیری ملی: مطالعه موردی شهر جدید اندیشه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

شهر دانایی محور از مفاهیم خلق ‌شده‌ی هزاره‌ی جدید است. هرچند نشانه‌هایی از مفهوم شهر دانایی را می‌توان تا یک دهه‌ی پیش نیز جستجو کرد، امّا این از پگاه سده‌ی بیست و یکم است که شهرهایی از گوشه و کنار جهان، به ‌سوی مفهوم توسعه‌ی دانایی محور میل نمودند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش‌آفرینی شهرهای جدید دانائی محور در ارتقاء رقابت‌پذیری ملی پرداخته ونمونه موردی نیز شهر جدید اندیشه انتخاب شده است. یافته‌ها حول سه محور اصلی دانائی محور، رقابت‌پذیری و پیشرفته می‌باشد و جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش چندمعیاره (تاپسیس) استفاده شده است. با توجه به یافته های حاصل از مدل تاپسیس، در توسعه یافته زیرمعیار کیفیت زندگی، در مؤلفه رقابت‌پذیری زیرمعیار عوامل تولید و در مولفه دانایی محور زیرمعیار توجه به پتانسیل شهروندان توانسته اند به ترتیب در جایگاههای نخست قرار بگیرند. لذا با ترکیب و ادغام زیرمعیارها نتایج حاکی از ان است که توجه به پتانسیل شهروندان، کیفیت بالای زندگی و دسترسی به فناوری اطلاعات به ترتیب با کسب امتیازهای (1)، (0.377) و (0.324) جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند و سایر زیرمعیارها مانند فعالیت‌های پژوهشی، شرایط تقاضا و شبکه‌های تجاری در رتبه‌های آخر قرار دارند و اثرگذاری آن‌ها نسبت به مؤلفه‌های دیگر کمتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of new knowledge-based cities in enhancing national competitiveness Case study: The new city Andishe.

چکیده [English]

Knowledge-based city is a new concept in the new millennium. Although some signs of the concept of knowledge city can be traced to a decade ago, but it was since the begining of the twenty-first century that some cities around the world tended towards the concept of knowledg-based development. The present study reviews the role of new knowledge-based cities in enhancing national competitiveness in a new city named Andishe by using a descriptive- analytic approach. The results revolve around three main areas, i.e. knowledge-based, competitiveness, and modern developed. The multi-criteria decision analysis methodology (TOPSIS) was used to analyse the results. According to the findings resulted from TOPSIS, the sub-criterion “quality of life” for the advanced component, the sub-criterion “product factors” for the competitiveness component, and the sub-criterion “caring about the potential ability of citizens” for the knowledge-based, respectively, were the first three priorities. Thus, after integrating the sub-criteria, results show that “caring about the potential ability of citizens”, “high quality for life” and “access to information technology” are the first three priorities with 1, 0.377, and 0.324 respectively as their scores, and other sub-criteria, such as research activities, demand condititions, and trade networks are the last priorities, and their impact is less than other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role-playing
  • knowledge-based cities
  • urban competitiveness
  • the development of the national economy
  • the new city Andishe