آمایش سرزمینی با توسعه استفاده از انرژی‌های پایدار در مکان یابی نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: اُستان مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علمی پیام نور _ رئیس دانشگاه دولتی گرمسار

چکیده

استفاده از انرژی‌های پایدار به خصوص انرژی خورشیدی می‌تواند بهترین گزینه‌ برای تامین انرژی باشد. گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی پتانسیل سنجی و بعد از آن مکان یابی نواحی که دیگر شرایط احداث نیروگاه را دارا باشند، است. استان مازندران پتانسیل مطلوبی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. در این تحقیق معیارهای ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه‌ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربری اراضی و لایه محدودیت‌ها معیارهای لازم جهت مکان یابی نیروگاه در نظر گرفته شده است. به طور کلی یافتن مکان یا مکان های مناسب در هر زمینه ای اهمیت فراوانی دارد به طوریکه طیف وسیعی از تحقیقات را به خود معطوف ساخته است، این مهم در غالب سامانه اطلاعات مکانی تا حد زیادی دست یافتنی شده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای بررسی موضوع از سامانه اطلاعات مکانی(GIS) و فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده شده، فرآیند تحلیل شبکه ای یکی از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره است که در مجموعه مدل های جبرانی قرار می گیرد و تمامی تعاملات و روابط میان سطوح تصمیم گیری را در ساختار شبکه ای می تواند در نظر گیرد اما از آنجا که تحلیل شبکه کمتر برای تعیین اولویت نهائی گزینه ها استفاده می شود از روش پیچیده تری مانند تکنیک تاپسیس استفاده گردید. بعد از تهیه لایه های مورد نیاز و طبقه بندی مجدد ، مکان های امکان پذیر در منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. به منظور ارزیابی، نتیجه تاپسیس با سه فاکتور اصلی جمعیت، نزدیکی به خطوط انتقال نیرو و نزدیکی به راه مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی نشان داد که روش تاپسیس انطباق بالایی با گزینه‌های ایده آل سه معیار فوق دارد. سرانجام مشخص گردید که در حدود 960/4771 کیلومتر مربع از مساحت اُستان مازندران، امکان احداث نیروگاه خورشیدی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The development of sustainable energy with the optimal site selection for solar power plants ( Case Study: Mazandaran province)

نویسنده [English]

  • Reza Lahmian
چکیده [English]

The use of sustainable energy, especially solar energy can be the best option for energy supply. The first step is to develop the use of solar energy and then locate potential survey areas where other plants have the situation is. Mazandaran province has the potential to exploit solar energy. In this study, the criteria of sunshine, slope, distance from populated areas, away from roads, away from power lines, land use and limitations layer criteria is intended to locate the plant. In this study, the criteria of sunshine, slope, distance from populated areas, away from roads, away from power lines, land use and limitations layer criteria is intended to locate the plant. In general, finding the right place or places great importance in every field so that the whole range of research has focused on, The most important GIS is largely achievable. Methods This cross-sectional study to examine the issue of the Geographic Information System (GIS) and analytical network process (ANP) has been used. ANP is a multi-criteria decision-making techniques in a series of compensatory models will be, and All interactions and relationships between levels of decision-making at the network structure can be used in, But since less network analysis to determine the final priority options are used to more sophisticated methods such as TOPSIS technique was used. After taking the required layers and reclassification, possible locations in the study area was determined. In order to evaluate the result of three main factors topsis population, proximity to transmission lines and close to the examined. The evaluation indicated that TOPSIS high compliance with the above three criteria are ideal options. Finally, it was found that about 4771/960 square kilometers of area of the province, there is the possibility to construct solar power plants..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mazandaran
  • solar power plant
  • Analytical Network Process
  • geographic information systems