عوامل مؤثر بر اجرا و تحقق پروژه‌های عمرانی در شهر خرم‌آباد با تأکید بر نقش مؤلفه‌های مدیریت شهری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار گروه شهرسازی دانشگاه لرستان)

2 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده

 با افزایش روزافزون شهرنشینی و گسترش شهرها انجام طرح­های توسعه شهری و اجرای مناسب پروژه‌های ­­شهری که همه جوانب زندگی شهری و نیازهای شهروندان را برطرف نماید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در پروژه‌های شهری، همچون سایر پروژه‌ها، موفقیت پروژه و رضایتمندی کلیه عوامل آن را می‌توان مهم ترین امر در مدیریت پروژه دانست. هدف این تحقیق ارزیابی از نقش مدیریت شهری خرم‌آباد در اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه راهکارهایی در جهت اجرای بهتر و مناسب‌تر پروژه‌های عمرانی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع کاربردی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از طریق منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای جمع‌آوری‌شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و مدل AHP مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل AHP نشان می‌دهد که در بین 5 معیار حمایت مدیران با امتیاز 311/0 و معیار زمان‌بندی با امتیاز 045/0 به‌عنوان مؤثرترین و ضعیف‌ترین معیارها شناسایی شدند و همچنین در بین 15 زیر معیار زیر معیارهای مشارکت با امتیاز 153/0 و رهبری با امتیاز 139/0 به‌عنوان مؤثرترین معیارها در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر معیارهای تا خیرات با امتیاز 004/0 و زیر معیار تحصیلات مدیر با امتیاز 011/0 به‌عنوان ضعیف‌ترین زیر معیارهای در اجرای پروژه‌های عمرانی رتبه‌بندی شدند، سپس در گام بعدی نتایج به‌دست‌آمده از آزمون همبستگی حاکی از این است که بین تمام عوامل مدیریتی و اجرای پروژه‌های عمرانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که در بین عوامل مدیریتی به ترتیب شاخص مدیریت به‌عنوان مهم ترین عامل اثرگذار در اجرای پروژه‌های عمرانی و همکاری مردم و شهروندان به‌عنوان ضعیف‌ترین عامل در اجرای پروژه‌های عمرانی شناسایی شدند. درنهایت پیشنهادات و راهکارهایی در جهت اجرای بهتر و مناسب‌تر پروژه‌های عمرانی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing effective factors on the progress of construction project in korramabad city with emphasis on the functions of the components of the civil management

نویسندگان [English]

 • Hekmat amiri 1
 • nemat shakarami 2
 • Mohsen kmandari 2
1 PHD, Associate Professor, Department Urban Planning, lorestan University lorestan-kamalvan
2 PhD Student in Geography and urban planning Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Performance of projects of civil development and adaptable performance of civil projects which contain all aspects of civil life and satisfies the citizens’ needs with ever-increasing urban and development of cities is an inevitable necessity. In urban projects, like the other projects, the success of the project and all its agents of satisfaction may be the most important issue in project management .The nature of this research, the evaluation of the urban management roles in  Khorramabad in the implementation of projects, is descriptive research along with analytical methods. The data and information was collected from library resources through a questionnaire and hundred twenty subjects were consulted from the statistical community of Khorramabad managers .Cochrane formula is used. Data were analyzed using SPSS software and AHP analysis model. Results achieved showed that among the most effective factors, the support from the managers occupies the first position and timing was recognized as the last effective factor. Furthermore, there were fifteen sub-categories among which participation and leadership were recognized as the most important and delays and managers education were the least important sub-categories among the effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban management
 • projects
 • Khorram Abad
 1.  

  1. احمد نژاد، د،1386. آموزش سریع microsof project،انتشارات عابد. مهرگان قلم. چاپ سوم، تهران.288 صفحه.
  2. آخوندی،ع، برک پور، ن ، اسدی،ا.1387. آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی.شماره 63، بهار.صص156-135.
  3. برک پور، ن، اسدی،ا.1388. مدیریت و حکمروایی شهری. معاونت پژوهشی دانشگاه هنر،تهران.
  4. پاپلی یزدی،م، رجبی سناجردی،ح.1382. نظریه‌های شهرسازی و پیرامون شهر. چاپ دوم، انتشارات سمت، دانشگاه تهران،360 صفحه
  5. خادم حسینی، ا، قدرجانی، ر، امیر زاهدی، یگانه.1391. اداره مردمی شهر و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطالعه موردی :منطقه پنج شهرداری اصفهان.مجله آمایش محیط ملایر، سال پنجم، شماره 17.
  6. شکوئی، حسین.1387.،دیدگاهای نو در جغرافیای شهری،چاپ اول ،انتشارات سمت،تهران،560صفحه
  7. صفی، س، نظریان، ا، 1393. نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی( مطالعه موردی: شهر همدان). فصلنامه آمایش محیط ملایر. شماره29. صص 73-51.
  8. عزیزی، م، ابویی اردکانی، م، نوری، ن. 1391، بررسى نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگى مدیریت کلان‌شهر تهران، فصلنامه هویت شهر، شماره هفدم، سال ششم.
  9. فلسفی،ر،یزدان پناه،ا،احمدی،س،1391.طبقه‌بندی شاخص‌های کلیدی در تبیین الگوی منشور پروژه برای مدیریت پروژه‌های شهری.دو فصلنامه مدیریت شهری،شماره 30 پاییز و زمستان91. 67-98
  10. کاشانی جو، خ1390، مدیریت طرح­های عمرانی در شهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران.131 صفحه.
  11. کاظمیان غ.1375.،طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن،مرحله اول،وزارت مسکن و شهرسازی،154صفحه.
  12. لطیفى، غ.1384. تحلیل مدیریت شهرى تهران از سال1386-1376، پایان‌نامه دکترى شهرسازى، دانشکده هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران،340صفحه.
  13. لنشی زاده، م، پروانه، ب و امیدی مهر، ف،1391. فرزانه نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات آسایش بیوکلیماتیک شهر خرم‌آباد در شرایط تغییر اقلیم، مجله آمایش محیط ملایر سال ششم، شماره 26،
  14. وزیریان، س.1382.مفاهیم و اصلاحات بودجه‌ریزی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چاپ اول،تهران.150صفحه.
  15. یزدان پناه، ا؛کشتیبان،ی.1386. مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه، چاپ اول، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران.240صفحه.

   

  1. Asian development Bank(ADB).JAPAN bank for international coopration(JBIC).and word Bank.2005.conncting East Asia:A New fram work for Infrastructure.washing ton.DC:world bank
  2. Bickerstaff, K., Tolley, R., Walker, G..2002,Transport Planning and Participation: the Rhetoric and Realities of Public Involvement, Journal of Transport Geography, Vol. 10,
  3. Boulding, Kenneth.1956 ''General SystemsTheory: The Skeleton of Science''. anagement Science, 2, 3, pp. 81-97.
  4. Boulding, Kenneth.1956. Gnnerat systems theory: the sheleton of science”. Management science.2.3.PP.8197.
  5. fernendo،f،morales,R.2006,puplic private partner ships for municipal & governments {Electronic version}،from http:/www.mfif.org.pp:75
  6. Gopi, K. N. 1980. Urban Growth and Industrial Location, Mohan primalani, Oxford and IBG publishing Co. New Delhi, pp:143.
  7. Hall, J. .2005, Governance. Published in Encyclopedia of city. Edited by Roger W. Caves, Routledge, London and New York.pp:350
  8. Kamrava, M.A.1998.City Council and Legitimacy Crisis in Urban Management, Pajuhesh
  9. Kerzner ,Harold.2009, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, 10th edition, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.,Marchpp:84.
  10. Mcgill, R.1998,Urban management in development countries , Citie,Vol 15 , No 6
  11. Mulcahy, Rita .2009. PM Crash Course for IT Professionals: Real-World Project Management Tools and Techniques for IT Initiatives, Cisco press, CA, USA.pp:231No. 1, PP. 61-73.
  12. Wood, Curtis.2006. Scope and Patterns of Metropolitan Governance in Urban America'',American Review of Public Administration, Vol. 36, No. 3, pp 337-353.
  13. www.koramabad.com
  14. Ngai, E.W.T. and Chan, E.W.C. (2005). Evaluation of knowledge management tools using AHP, Expert Systems with Applications 29.