جمعیت روستایی، وزن ژئوپلیتیک و کلان شهرتهران، (فرصت ها،چالش ها) مطالعه موردی: دهستان سولقان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیاردانشگاه شهید بهشتی تهران)

2 (دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر نقش جمعیت روستایی در تأمین امنیت کلان شهر تهران با رویکرد پدافند غیر عامل صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بیان اهمیت جمعیت روستایی در تأمین امنیت داخلی کشور باتوجه به ویژگی های توپوگرافی وژئوپلیتیک اطراف کلان شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با تأکید بر یافته های مطالعات میدانی بوده و از مدل تحلیلی سوات برای بررسی ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق روستاییان ساکن در دهستان سولقان تهران هستند که نمونه گیری آن ها به صورت تصادفی بوده است. از ابزارهای تحقیقی همچون مشاهده، مباحثه، مصاحبه، وروش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای برای تهیه داده ها استفاده شده است .در این بررسی وزن ژئوپلیتیک جمعیت روستایی به عنوان متغیر مستقل و امنیت داخلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه­ی نهایی این بررسی گویای تأثیر مستقیم نقش مردم روستایی در تأمین امنیت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural population of Tehran ,opportunities & challenges (Case Study : Solaghan District)

نویسندگان [English]

  • Bijan Rahmani 1
  • Hamideh Aghamiri 2
1 Ph.D., Associate Prof. in Geography, Shahid Beheshti University
2 (ph.D.) student of geography, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Trend of rural migration towars Tehran (as capital of Iran) has dramatically changed both social and economic structure of this city.
In fact attractions exist in Tehran vis a vis to rural part of country are the main cause of current situation.
The presence of rural population in Tehran is not totally negative. In case of good management of human resources of Tehran, it is possible to transforme entire population of Tehran to constructive factor that not only is not harmful for city but can help to devlpment of Tehran and other cities which have the similar problem.
In This paper we try to study different aspects of prensence of rural population in Megapole of Tehran.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran
  • Rural population
  • Solaghan District
  • opportunities & challen