سنجش پارامترهای فیزیکی موثر در بافت های فرسوده (نمونه موردی : شهر طرقبه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

2 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران )

3 (عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران)

چکیده

برنامه‌ریزی بافت فرسوده شهرها به مفهوم تجدید حیات یا بازسازی هسته مرکزی شهر است، که اغلب دارای بافتی متراکم، خیابان‌ها و کوچه‌های پر پیچ و خم و باریک هستند. بافت های تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته­ی اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و بهسازی کالبدی و توانمند سازی عملکردی آن ها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگه داری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافت ها به منظور برنامه ریزی و مدیریت حفظ و نگه داری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. بافت فرسوده شهر طرقبه دارای مساحت حدود 20 هکتار می باشد که در این تحقیق از لحاظ شاخص های کالبدی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق، اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده و با استفاده از روش های کمی، تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل نیز به صورت نقشه هایی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که اولاً وضعیت کالبدی محلات مختلف این محدوده متفاوت بوده، ثانیاً هر کدام از محلات از لحاظ هر یک از شاخص ها نیز وضعیت متفاوتی دارند و ثالثاً به طور کلی و با توجه به کلیه مشخصه های فیزیکی فوق الذکر، هیچ کدام از محلات بافت فرسوده این شهر وضعیت کالبدی مطلوبی ندارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective measurement of physical parameters in the old tissue

نویسندگان [English]

  • Mojtaba SabetKoushkyNyan 1
  • Hojat HatamyNedjad 2
  • Hussain HatamyNedjad 3
1 , MA. Geography and Urban Planning,
2 , Ph.D., Geography and Urban Planning,
3 Ph.D., Assistant Professor, Geography and Urban planning, Tehran University
چکیده [English]

Planningthe old texture of cities is the revitalization or reconstruction of  the core of the city that most of the time includes dense Disney narrow and twisting streets and alleys. Historic and old textures of Iran’s cities that in the most cases construct basic and elementary center of those cities are cultural and historic heritage of those cities, and their conservation, physical and functional rehabilitation is necessary and unavoidable. On the hand, most of these textures, as the time passed and unsuitable conservation and attention is in progress, are obliterated from view point of physical and functional dimension. Knowledge of physical and functional situation of these fabrics in order to deploy conservation planning and management, is one of the important and elementary actions to take. Old texture of Torghabeh city is about 20 hectare that has been analyzed and assessed according to physical characters in this study. In this research, the library-based and field-based data were collected and analyzed using quantitative analytic and descriptive methods such as frequency tables, proportion and percentage tables, graphs and classification methods.  The  results is presented in form of classification maps. Results of this research show that firstly, physical condition of this texture’s districts is variable; secondly, every district has different situation from view point of any indicator; thirdly, generally and with respect to all the mentioned physical characteristics, no one of historic fabric’s districts have suitable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn Texture
  • physical parameters
  • the central core
  • the city Torghabe