ساختار فیزیکی – کالبدی شهرها و نقش آن در ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

2 (مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد)

چکیده

 ترافیک به عنوان یکی ازمهم ترین چالش های شهری است که گریبانگیر شهرها به خصوص شهرهای کشورهای در حال توسعه شده است.
مشکل ترافیک ناشی از رشد روز افزون شهرنشینی و توسعه­ی فیزیکی و کالبدی شهرها در ابعاد عمودی و افقی و ازدیاد وسایط نقلیه و سیستم شبکه معابر نامناسب و نابسامانی سیستم حمل و نقل عمومی شهر و از طرفی مکانیابی نامناسب کاربری اراضی در سطح شهر به خصوص تجمع کاربری های سفرزا در بخش مرکزی شهرها به عنوان نقطه ثقل و جاذب سفر در طول روز می­گردد شهر بروجرد در سیستم شبکه شهری ایران در رتبه-­اندازه شهرهای متوسط(میانی) قرار می گیرد و با توجه به شکل و طرح شهر، شهر بروجرد شکل متمرکز و هسته ای دارد و مشکل ترافیک اینگونه طرح شهری در بخش مرکزی شهر به وجود می آید.
این شهر باوجود رشد وتوسعه فیزیکی و بی توجهی به بخش مرکزی مکانیابی نامناسب کاربری های سفرزا از جمله: تجاری، آموزشی، اداری، خدماتی، بهداشتی- درمانی و...) در هسته مرکزی متراکم شده اند.
 از طرفی شبکه معابر در این منطقه شهری کم عرض و کشش و سطح سرویس وسایط نقلیه و جمعیت امروزی را ندارند. با استفاده از نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش ArcGIS، Auto cad ،Excel،Spss توانستیم با جمع آوری اطلاعات و پایگاه داده ها و تحلیل داده ها در محیط های نرم افزاری به خصوص نرم افزار تحلیلی GIS گره های ترافیکی و  خیابان هایی که با بحران ترافیک مواجه اند مشخص کنیم.
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که شبکه های ارتباطی و سیستم حمل و نقل شهری رابطه ای متقابل با کالبد فیزیکی و الگوی فضای شهری دارد همچنین ساختار کالبدی شهر و شبکه­ی معابر Land use  و نابسامانی سیستم های حمل و نقل عمومی از عوامل اصلی به وجود آمدن ترافیک شهر بروجرد به خصوص در بخش مرکزی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Skeleton-physical structure and its role in urban traffic (case study Boroujerd city)

نویسندگان [English]

  • Asghar Nazareyan 1
  • Davood Goodarzi 2
1 , Ph.D., Professor .Islamic Azad University,Tehran research & Science Branch
2 , MA.,. Islamic Azad University، Boroujerd.
چکیده [English]

Traffic is an important urban challenge that cities of developing countries face it.Traffic problem is resulted  from the  increasing growth of urbanization and the inefficiency of the skeleton and physical development of cities in the vertical and horizontal dimensions. Furthermore, the increasing number of vehicles and unsuitable passage network system as well as the ravage of the city's public transport system and unsuitable localization of land use in the city level, especially transportation equipment jam  in the central part of the city can be considered as gravity point and attraction for travel during day which help devastating the city’s potentials. Boroujerd is located among the medium sized cities in Iranian urban network system, which with respect to the design of city, has a centralized form and traffic problem.  The problems of such cities are fairly clear in the central part of city. This city, despite of its physical development and growth, has  ignored central inappropriate localization of transportation vehicles as well as city facilities such as businesses, educational and administrative services and  health services which are  centralized in the center of city. The passage network in this medium urban city doesn't have enough capacity for daily population and vehicles transportation. In order to evaluate the potential effects of these pressing problems, the present research has deployed software, namely ArcGIS،AuTOCAD ،Excel،SPSS to investigate the problem. The collected information was analyzed in order to distinguish the most problematic areas which need immediate concern.
The results of this research showed that the communication networks and urban transportation system have meaningful relationship with physical skeleton and space pattern of the city. The  skeleton structure of the city and passage network land use and public transportation system were recognized as  unsuitable among main factors which had led to the current condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skeleton structure
  • land use
  • passage network
  • urban transportation
  • urban traffic
  • Boroujerd