سنجش رضایتمندی سکونتی ساکنان محله منظریه(بافت جدید) و ساکنان محله خواهر امام(بافت قدیم) در شهر رشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

2 (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، انزلی، ایران)

3 (دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اصفهان)

چکیده

رضایتمندی سکونتی از جمله مواردی است که باید در برنامه ریزی، طراحی و اجرای طرح های شهری مدنظر مسئوولین و متخصصین قرار گیرد. شاخص های متعددی در افزایش و یا کاهش رضایتمندی سکونتی تاثیرگذار هستند. برخی از این شاخص ها کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و برخی دیگر مدیریتی هستند. میزان رضایتمندی سکونتی با درنظرگرفتن چنین مواردی در سطوح محله، واحد همسایگی و واحد مسکونی متفاوت خواهد بود. در این مقاله کوشش شده است تا تأثیرات عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی ساکنان دو محله­ی منظریه و خواهر امام در شهر رشت، با ویژگی های متفاوت(سنتی و مدرن) بررسی شود و میزان رضایتمندی سکونتی در هر سه سطح، مورد مقایسه قرار گیرد. روند پژوهش بدین ترتیب بوده است که با مطالعه مرتبط ترین منابع و بررسی نظرات متخصصان این امر، مفهوم رضایتمندی سکونتی و مقیاس ارزیابی آن حاصل شده است. از اجتماع نظرات متخصصین، عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی به دست آمده و این شاخص ها به صورت پرسشنامه تدوین و در هر دو محله با توجه به نظرات ساکنین تکمیل شدند و در مرحله­ی بعد پرسشنامه های تکمیل شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور، از تکنیک رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد تا معیارهای کیفی به دست آمده به داده های کمی تبدیل شده و دقت تجزیه و تحلیل افزایش یابد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که سطح رضایتمندی سکونتی در محله منظریه بیش تر از محله خواهر امام می باشد. شاخص های کالبدی و اجتماعی با توجه به اشتهار محله، نقاط ضعف و قوت فیزیکی، سطح اقتصادی و فرهنگی در این نظرسنجی بیش ترین تاثیر را داشته اند. در نهایت از تحلیل های پژوهش و یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور ارتقای رضایتمندی سکونتی در هر محله ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Residential Satisfaction of the Residents of Manzariyeh versus the Residents of Khahare Imam in the City of Rasht

نویسندگان [English]

  • Pouyan Shahabian 1
  • Samira saeidpour 2
  • Milad Pirayegar 3
1 Ph.D. Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 , Young Researchers and Elite Club,Anzali Branch, Islamic Azad University, Anzali,Iran
3 Student of Art University of Isfahan, Islamic Urbanity
چکیده [English]

Residential satisfaction is one of the most important issues surrounding residential environment.  Furthermore, due to the fact that this type of satisfaction is related to all parts of life, it can be considered as the highest level of life satisfaction. Hence, this paper has attempted to survey effective factors on residential satisfaction within two neighborhoods of the city of Rasht: KhahareEmam&Manzarieh (two different types of neighborhoods: traditional and modern) and compare the satisfaction of life in three levels: "neighborhoods, neighborhood unit and residential unit". In the theoretical literature of the paper as the main part, the concept of residential satisfaction, its assessment scale, the experts' opinions, etc are reviewed. The effective factors of residential satisfaction are resulted from experts' opinions and these criteria are compiled into a questionnaire which was filled out by local residents. Then the completed questionnaires were analyzed using Multiple Regression Analysis technique using SPSS software. So that qualitative criteria were converted to quantitative types. Finally, some strategies were selected according to the analysis and research findings to improve residential satisfaction. It should be noticed, however, that the guidelines and research findings are specifically for these two neighborhoods and according to Haryhans view, the effective factors of residential satisfaction in every neighborhood are relevant to the characteristics of its residents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential satisfaction
  • old texture
  • new texture
  • Manzarie neighborhood
  • KhaharEmam neighborhood