ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان نوسازی بافت فرسوده از مسایل زیست محیطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ( دانشیارگروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران مرکزی)

2 (کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور شهر ری)

3 (کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور شهرری)

چکیده

مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران شهر تهران است با ساختمان های به شدت آسیب پذیر، که با قرار گرفتن تقریبا تمام این شهر بر روی گسل در معرض خطر می باشد. از دیگر مشکلات این شهر، افزایش جمعیت، وسایل نقلیه، بافت‌های فرسوده و... که موجب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و ناپایداری شهر و نگرانی ساکنان و مدیران شهری شده و آن ها را به اندیشه واداشته است، که به ارائه راهکارهایی جهت برطرف نمودن مشکلات این شهر بخصوص معضلات زیست محیطی ناشی از بافت‌های فرسوده در این کلان شهر بپردازند. این پژوهش در راستای بهبود وضعیت به ارزیابی آگاهی‌های زیست محیطی کارشناسان نوسازی بافت فرسوده در شهر تهران پرداخته است. پژوهشی از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی که دارای حجم نمونه با جامعه آماری یکسان است و آگاهی آن ها را از هفت جنبه زیست محیطی مورد بررسی قرار گفته و نتایج نشان داده است که آگاهی‌های زیست محیطی کارشناسان به جز از جنبه مفاهیم محیط زیست در سایر جنبه‌ها مطلوب نمی‌باشند و در جنبه‌های مختلف بین کارشناسان زن و مرد متفاوت است. همچنین میزان آگاهی نقش تعیین کننده‌ای در نگرش کارشناسان دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating worn tissue repair-experts’ awareness of environmental issues

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Shobeiri 1
  • Seyedeh Zahra ShamsiPapkiadeh 2
  • Nahid ghorbani 3
1 Ph.D., Associate professor, Department of Environmental Education, Peyam- Noor University
2 M.A., Department of Environmental Education, Peyam- Noor University
3 M.A., Department of Environmental Education, Peyam- Noor University
چکیده [English]

The center of the political, economic and cultural buildings in Iran is Tehran, where almost the entire city is on a fault and is at risk. Other problems such as  over-population, vehicles, worn tissue, etc.  cause environmental pollution and unsustainable city residents ; therefore,  city managers are too much  worried. That has led them to think and provide strategies to solve problems, particularly in the context of environmental problems caused by the wear in the metropolis. This study aimed to evaluate the improvement of environmental awareness in Tehran of those who were  worn tissue repair experts. Applied research and descriptive research methods have been deployed. The awareness of the seven aspects of the environment  of these experts were attempted and the results are shown in this research. The concepts of environmental awareness of environmental experts were shown to have been satisfactory, but in other aspects they were recognized as unaware. Experts were found in various aspects to differ by gender. Knowledge also  plays a significant role in the perception of these experts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental awareness
  • Evaluating Attitudes
  • Repair of worn tissues